Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Arpine A. Hovhannisyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Civil Law
After graduating from the school after V. Teryan in 2000, she entered the Yerevan State University, Faculty of Law, which she finished in 2006 with honors (bachelor degree in 2006, Masters Degree in 2006). She began her postgraduate studies in the department of Civil law in the same year and earned her PH.D in Law in 2009, following which she began teaching in the Civil department of the Yerevan State University (from 2010-2012 as an assistant, and from 2013 as a docent/assistant professor.

From 2003-2007 Ms. Hovhannisyan has worked as a specialist and later as a leading specialist in the department of judicial reforms at the Staff of the Ministry of Justice of Armenia. From 2007-2008 she has worked as a deputy head of the department of legal acts expertise at the Staff of the Ministry of Justice of RA and from 2008-2011 as a assistant to the Head of the Staff at the National Assembly of the Republic of Armenia. On May 6, 2012 Ms. Hovhannisyan was elected as a deputy of the National Assembly of RA.

In 2008 - participated in the “Gender education as a civic education and a factor in the formation of a democratic culture. " classes of held by the gender school.

In 2009 she participated in the seminar held by the Council of Europe on “The role of the Council of Europe and the Parliamentary Assembly in promoting democracy and the rule of law”. In 2009 participated in the conference on “Legal cooperation as a necessary factor for sustainable development in the South Caucasus” held in Berlin. In 2010 Ms. Hovhannisyan participated in the training courses held in USA and in 2013 in the conference held in Tokyo and organized by the Association of population development devoted to the issues of the aging population and reproductive health.

The title of the postgraduate/ PH.D thesis: “Real estate as the object of the civil law relations”.

Academic research area: real estate, contracts, state regulation of business activity, intellectual property.

(+374 60) 71-02-52
(inner line 12-52)

Arpine Hovhannisyan , Marianna Grigoryan
ՀՀ-ում in rem վարույթի ներդրման վերաբերյալ որոշ խնդրահարույց հարցեր
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 57-67
|
Արփինե Հովհաննիսյան , Մարիամ Այվազյան
Մեդիա իրավունք
2020 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2020, 272 էջ
Մտավոր սեփականության իրավունք
2020 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, երկրորդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2020, 304 էջ
Trademarks and Brands: What are the Differences?
2018 | Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 138-152
|
Promoting a Pro Bono Culture in Armenia's Legal Profession: The Need for Strong Policies and High Minds
2018 | Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, էջ 72-83
Անշարժ գույքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Book
Եր., Տիգրան Մեծ, 2015, 184 էջ
Օգտատերերի մեկնաբանությունների համար առցանց լրատվական միջոցների պատասխանատվության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
2015 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (67), Երևան, 2015, էջեր 6-13
|
Ինքնակամ կառույցի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Article
«Օրինականություն», Երևան 2015, 87,36-40 էջեր
Արփինե Հովհաննիսյան , Մարիամ Այվազյան
Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը զանգվածային լրատվության միջոցներում
2015 | Article
Արդարադատություն, 2015, 1/28 մարտ,30-36 էջեր:
Անհայտ հեղինակի կողմից կատարված գրառումների համար պատասխանատվության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Article
Դատական իշխանություն,2015 1-2/187-188 հունվար փետրվար,18-23 էջեր:
Ընտրական օրենսդրության արդի հիմնահարցերը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2013 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Զանգակ հրատարակչություն, Երեւան, 2013, 208 էջ
Актуальные проблемы избирательного законодательства Республики Армения и перспективы развития
2013 | Book
Монография (в соавторстве), Զանգակ հրատարակչություն, Ереван, 2013, 240 стр.
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Մտավոր սեփականության իրավունք
2012 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, ՙԱսողիկ՚, 2012, 304 էջ
Այլ անձին պատկանող ապրանքային նշանի օգտագործումը գովազդում
2012 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20 ամյակին, 2012թ. էջ 199-211:
Հեղինակային իրավունքի և մտավոր սեփականության պաշտպանության խնդիրը Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ներում
2012 | Article
Նոր և այլընտրանքային Մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ /ուսումնական ուղեցույց/ 2012, 4 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2011 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան
4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:
Զանգվածային լրատվության միջոցները և նրանց խնդիրների կարգավորումը օրենսդրությամբ
2010 | Article
Դասախոսության տեքստ, Կոնրադ Ադենաուեր Հիմնադրամ, 2010թ.,60 էջ