Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Arsen S. Nikoghosyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics
Education
1998 - 2002: YSU, Faculty of Law, Bachelor’s degree, diploma with honor
2002 - 2004: YSU, Faculty of Law, LLM degree, diploma with honor
2004 - 2007: PhD student at Yerevan State University
2009: Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, USA
2015: Academy of Justice, Armenia

Academic degree and academic rank
PhD in Law, Associate Professor

PhD thesis
Land disputes and the procedure of their resolution in the Republic of Armenia - 00.03 – «Public Law»

Research areas
Land Law, Tax Law, Administrative Procedure Law, Public Law, Criminal Law, Criminal Procedure Law, Judiciary

Teaching interest
The Legal Regulation of Tax Relations in the Republic of Armenia, Administrative Process, The Features of Qualification and Investigation of Corruption Crimes, The Features of Judicial and Non-judicial Investigation of Tax Disputes, Tax Offences, Tax Law of Legal Entities

Work Experience
2016 - present: Judge at First Instance Court of General Jurisdiction of Arabkir and Qanaqer-Zeytun Administrative Districts
2016 - present: Lecturer at the Academy of Justice of RA
2016 - present: Member of the Working group elaboration the Judicial Code of RA
2016 - 2016: Judge’s Assistant, Criminal Court of Appeal
2014 - present: Lecturer at the French University in Armenia
2012 - present: Lecturer at the School of Advocates, Training Lecturer at the Chamber of Advocates of RA
2011 - 2016: Associate Professor at the Chair of Civil Procedure Law of YSU
2004 - present: Lecturer at the Chair of Civil Procedure Law of YSU
2014 - 2015: Prosecutor, Corruption and Economic Crimes Department, General Prosecutor's Office of RA
2009 - 2013: Deputy Head of Legal Department at The State Revenue Committee of the Government of RA
2008 - 2009: Chief Specialist at Legal Supervision and Analysis Division of the Legal Department, The State Revenue Committee of the Government of RA
2007 - 2008: Senior Specialist at Legal Supervision and Analysis Division of the Legal Department, The State Tax Service of the Government of RA
2007 - 2011: Assistant at the Chair of Civil Procedure Law of YSU
2006 - 2007: Senior Operative Investigator at the 24-rd Division of Operative Investigation Department, The State Tax Service of the Government of RA
2005 - 2006: Senior Specialist Processing Complaints for Investigation at Division of the Legal Department The State Tax Service of the Government of the Republic of Armenia
2005: Specialist at Legal Department, The State Tax Service of the Government of RA
2002 - 2004: Senior Specialist at Legal Department of the Staff, The Government of RA

Professional membership
Since 2002: Member of Armenian Bar Association

Awards/ Titles
2006: Adviser of the 3rd Rank of the Tax Service of RA
2007: Senior Lieutenant of the Tax Service of RA
2010: Adviser of the 1st Rank of the Tax Service of RA
2014: Adviser of the 3rd Rank of Justice

Languages
Armenian, English and Russian

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)

Փախստականների պաշտպանությունը ՀՀ քրեական օրենսգրքի համատեքստում
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (78), Երևան, 2017, էջ 5-12
|
Հարկային մարմնի քննությանը ենթակա իրավախախտումները և հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը ՀՀ-ում
2013 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, 300 էջ
Հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
2011 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 52 էջ
ԱՄՆ-ի Հարկային դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության Վարչական դատարանի համեմատական վերլուծություն
2011 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի (Իրավագիտություն), Երևան, 2011, թիվ 133.3, էջ 23-37
Հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
2011 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 52 էջ
Հարկային մարմնի կողմից կիրառվող պատասխանատվությունը հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի պահանջները խախտելու համար
2011 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2011, թիվ 4 (54), էջեր 4-12
|
Հարկային իրավախախտումներ (գիտագործնական վերլուծություն)
2010 | Article
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 98 էջ
Հողային իրավախախտումների համար պատասխանատվության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 75-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան, 2008, էջ 327-343
Հողային վեճերը և դրանց լուծման կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, 192 էջ
Հողային վեճերը և դրանց լուծման կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, 192 էջ
Հողային վեճեր քննող մարմինների և հողային վեճերի քննության զարգացման պատմությունը
2007 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2007, թիվ 4 (34), էջեր 61-71
Հողային վեճերի քննության դատական կարգը և դրա առանձնահատկություները
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2006, թիվ 3, էջեր 30-38
Հողային պրոցեսուալ նորմեր և հողային պրոցեսուալ հարաբերություններ
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2006թ., N 1-2, էջեր 82-90
Հողային վեճերի հիմնական տեսակների ընդհանուր բնութագիրը
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005թ., N 3, էջեր 40-48
Հողային վեճերի հասկացությունը և ծագման պատճառները
2005 | Article
Օրենք և իրականություն, Երևան, 2005թ., N 11, էջեր 16-20
Շրջակա միջավայրին պատճառված վնասի համար պատասխանատվության առաջացման հիմքերը
2004 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2004, N 3-4 (25-26), էջեր 87-96
Բաժնետիրական ընկերության կողմից կնքված գործարքները
2003 | Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան, 2003թ., էջեր 335-346
Պետության իմունիտետի կիրառումը միջազգային ` հանրային և մասնավոր ոլորտներում
2002 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2002, N 1-2, էջեր 106-112
Լրատվամիջոցների դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում
2001 | Article
Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում համահայաստանյան ուսանողական գիտական երկրորդ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2001, էջեր 157-158
Մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնահարցը հայ հասարակական-իրավական մտքի պատմության էջերում (Մ.Նալբանդյանը և Հայոց Ազգային Սահմանադրությունը)
2000 | Article
Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում համահայաստանյան ուսանողական գիտական առաջին կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2000, էջեր 143-149