Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Artur S. Chakhoyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics
Education
1994 - 1999: Faculty of Law, Yerevan State University
1999 - 2001: Service in the Armed Forces of the Republic of Armenia
2003 - 2005: Post Graduate Program in the Faculty of Law, Yerevan State University.
2007 - 2011: Applicant (Not full time PhD student) in the Department of Criminal Procedure and Criminalistics, YSU.

Scientific Degree
Candidate of Juridical Sciences
“Special Knowledge of a Specialist and Criminal, Procedural, and Forensic Issues of Its Application”. 2012, Professional Council No. 001.

Work Experience
2001 - 2008: Chief Laboratory Assistant in the Laboratory of Criminalistics, YSU.
2008 - up to date: Head of the Laboratory of Criminalistics, YSU.
2005 - 2012: Lecturer in the Chair of Criminal Procedure and Criminalistics, YSU.
2012 - up to date: Assistant in the Chair of Criminal Procedure and Criminalistics, YSU.

Courses Conductued
Criminalistics

Scope of Scientific Interests
Criminalistic Technique, Investigation Tactics, Issues of Special Knowledge, Theory of Forensic Science

Languages
Armenian, Russian, German

Professional Membership
Member of Bar Association of the Republic of Armenia

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)
arturchakhoyan@ysu.am

Arthur Chakhoyan , Arsen Martirosyan
Քննման՝ որպես քննչական գործողության դատավարական և տակտիկական հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 73-81
|
ՀՀ ներքին և արտաքին միգրացիայի միտումները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», No. 3 (24), 2017, էջ 54-68:
Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողության ձևերի քրեադատավարական և կազմակերպատակտիկական առանձնահատկությունները
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 174-186
|
Արթուր Չախոյան , Արսեն Մարտիրոսյան
Ճանաչման ներկայացնելու դատավարական և տակտիկական որոշ հիմնախնդիրներ
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 398-415
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Origin, Development, Current State and Perspectives for Development of Criminalistics and Forensic Examination in Armenia
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 363-382
|
Հատուկ և իրավական գիտելիքների սահմանազատման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2014 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 53-61
|
Մասնագետի հատուկ գիտելիքների և դրանց կիրառման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրները
2013 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 200 էջ:
Վ. Ենգիբարյան , Ա. Չախոյան , Լ. Մկրտչյան, Է. Տիտանյան
Դատական փորձագիտության տեսության ու պրակտիկայի հիմնախնդիրները միջազգային իրավական համագործակցության շրջանակներում
2013 | Article
Երևան, «Վան Արյան» , 2013, 304 էջ
Դատական փորձաքննությունների հիմնադրույթներն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի
2013 | Article
Պետություն և իրավունք, No. 1 (59), 2013, 85-106 էջեր
|
Մասնագետի հատուկ գիտելիքի հիմնախնդիրը
2012 | Article
Դատական իշխանություն, N 10/159, Երևան, 2012թ, էջ 60-65:
Դատական փորձագիտության տեսություն (ծագումնաբանությունը, արդի հիմնախնդիրները և կատարելագործման հեռանկարները)
2012 | Book
Ձեռնարկ, Երևան, Անտարես, 2012, 264 էջ
Վահե Ենգիբարյան , Մհեր Հակոբյան, Արթուր Չախոյան , Լուսինե Աբրահամյան
Արդարադատության մատչելիության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Book
Երևան, «Անտարես», 2012, 156 էջ
Հատուկ գիտելիքների ոչ ավանդական ձևերի կիրառման հիմնախնդիրները հանցագործությունների քննության ընթացքում
2011 | Article
Օրինականություն, N 65, Երևան 2011, էջ 29-35:
Փորձագիտական հետազոտությունների ժամանակակից վիճակը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2011 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, No. 1, 2011, (33-43 էջեր)
Հոգևոր իրավունքի հիմունքներ
2011 | Book
Երևան, «Անտարես», 2011,144 էջ
Հանցագործությունների քննության ընթացքում հատուկ գիտելիքների կիրառման կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրները
2010 | Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (50), Երևան 2010, էջ 21-30:
|
Հանցագործություններ քննելիս հատուկ գիտելիքների կիրառման արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Article
Դատական իշխանություն, N 10-11/135-136, Երևան, 2010, էջ 87-97:
Հատուկ գիտելիքների կիրառման արդյունավետության բարձրացման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական ասպեկտները
2010 | Article
Օրինականություն, N 62, Երևան 2010, էջ 2-29:
Հանցագործությունների քննության ընթացքում հատուկ գիտելիքների կիրառումը միջնադարյան Հայաստանում
2010 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (48), Երևան 2010, էջ 55-63:
|
Դատապարտյալի իրավունքներ
2010 | Book
Երևան, «Անտարես», 2010, 112 էջ
Դավանանքի իրավունք
2008 | Book
Երևան, «Անտարես», 2008,102 էջ
Մասնագետի գործունեության առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում
2007 | Article
Իրավագիտության հարցեր, N 2-3, Երևան 2007, էջ 48-53:
Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողությունների հոգեբանական ասպեկտները
2006 | Article
Դատական իշխանություն, N 13-14/78-79, Երևան 2006, էջ 34-43:
Հատուկ գիտելիքների հասկացությունը և նշանակությունը քրեական դատավարությունում
2005 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (28), Երևան 2005, էջ 74-79
Ֆոնդային բորսաների դերը արժեթղթերի շուկայի կազմակերպման գործում
2005 | Article
Դատական իշխանություն, N 11-12/76-77, Երևան, 2005, էջ 67-73: