Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Edgar E. Shatiryan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Constitutional Law
Education
2002 - 2005: Postgraduate Studies (Aspirantura), The Faculty of Law, Yerevan State University
2000 - 2002: Master of Law (diploma with distinction), The Faculty of Law, Yerevan State University
1996 - 2000: Bachelor of Law (diploma with distinction), The Faculty of Law, Yerevan State University

Academic degree, title
PhD in Law, Associate Professor

Topic of the PHD thesis
The legal regulation of financial control in the RA

Scale of professional interests
Corruption prevention and integrity/ethics issues, financial control, electoral system, environmental problems

Academic courses
Financial Law

Work experience
June 2015 – present: Commissioner of the Commission on Ethics of High-Ranking Officials of the Republic of Armenia
2010 – present: Associate Professor at the Chair of Constitutional Law of Yerevan State University
2004 - 2010: Lecturer at the Chair of Constitutional Law of Yerevan State University
2007: Adviser to the Constitutional Court of the Republic of Armenia
2002 - 2005: Second level specialist at the Department of Amnesty, Citizenship, Awards and Titles, The Office of the President of Armenia

Membership in scientific/ professional organizations
2016 - present: Member of the professional council 001 on law at Yerevan State University of the Supreme Certifying Commission of the Republic of Armenia

Language skills
Armenian, Russian, English

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (inner line 12-48)
edgarshatiryan@ysu.am

Էկոլոգիական իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերի բարելավման հրամայականը Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 4-14
|
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի՝ Օրհուսի կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետով ամրագրված՝ «օրենքին համապատասխան ստեղծված անկախ և անկողմնակալ մարմնում» ձևակերպման իրավական չափանիշներին համապատասխանեցման հիմնախնդիրը՝ սահմանադրաիրավական նոր կարգավորումների համատեքստում
2016 | Book
ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 3 (22), 2016, էջեր 14-21
Խմբային հայցի ինստիտուտն անգլոսաքսոնական և մայրցամաքային իրավական համակարգերում. համեմատական վերլուծություն
2016 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 2 (21), 2016, էջեր 10-17
Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք
2015 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ
|
Նախընտրական քարոզչության և քաղաքական ընթացիկ գործունեության սահմանազատման հարցի շուրջ
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 64-75
|
The Issue of Improvement of Some Structures of Legal Protection of Individual's Honor, Dignity and Business Reputation in the Republic of Armenia
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.124-139
|
Անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի իրա¬վական պաշտպանության որոշ կառուցակարգերի կատարելագործման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 1 (03), 2014, էջեր 17-26
Эдгар Эдуардович Шатирян Некоторые аспекты совершенствования правовых механизмов регламентации предвыборной агитации в Республике Армения
2014 | Article
Южнокавказский Юридический Журнал, 05/2014, стр. 97-102
|
Ընտրական օրենսդրության արդի հիմնահարցերը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2013 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Զանգակ հրատարակչություն, Երեւան, 2013, 208 էջ
Актуальные проблемы избирательного законодательства Республики Армения и перспективы развития
2013 | Book
Монография (в соавторстве), Զանգակ հրատարակչություն, Ереван, 2013, 240 стр.
Արտասահմանում բնակվող ՀՀ քաղաքացիների ակտիվ ընտրական իրավունքի իրացման հետ կապված որոշ հիմնահարցեր
2013 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 3 (11), 2013, էջեր 18-26
|
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք
2012 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
Legal Personality of Non-Governmental Ogranizations (Constitutional- Legal Analysis)
2012 | Article
Конституционное правосудие /Международный вестник, Конференции органов Конституционного контроля стран новой демократии /, 4(58) 2012, Ереван, 2012, էջեր 17-35
ԶԼՄ-ներից օգտվելու հավասար հնարավորությունների ապահովման հիմնախնդիրը նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում
2012 | Article
Օրենք և իրականություն (միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես), թիվ 7-8 (201-202), հուլիս-օգոստոս, «Իրավունք» հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջեր 1-7
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և գործունեության սահմանադրական հիմունքները
2011 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2011, 288 էջ
Պատասխանատու խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Ֆինանսական իրավունք
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, խմբագիր` Ռաֆայել Եղյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2009, 352 էջ
ՀՀ պետական բյուջեի կատարման և արտաքին աղբյուրներից ստացված վարկերի և փոխառությունների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության որոշ հիմնահարցեր
2008 | Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008 թ.), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008, 376 էջ, էջեր 268-293
ՀՀ վերահսկիչ պալատի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը
2007 | Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (29 նոյեմբերի 2007թ.), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան,2007, էջեր 101-114
Ֆինանսաիրավական պատասխանատվություն
2007 | Article
Իրավագիտության արդի հիմնախնդիրները (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջեր 57-67
Աուդիտը և աուդիտորական գործունեությունը ՀՀ-ում
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան,2005, էջեր 48-55
Շաթիրյան Էդգար , Ղամբարյան Արթուր
Անմեղության կանխավարկածը հարկային օրենսդրության մեջ (ամրագրել, թե ոչ)
2004 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 3, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջեր 48-54
Բանկային վերահսկողության որոշ հիմնահարցեր Հայաստանի Հանրապետությունում
2004 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 3-4 (25-26), հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2004, էջեր 32-43
ՀՀ օրենսդիր մարմնի լիազորությունները ֆինանսական վերահսկողության բնագավառում
2003 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 (20-21), հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2003, էջեր 50-57