Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Hayk S. Martirosyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of History and Theory of State and Law
Education
1986 - 1996: №192 school
1996 - 2000: Yerevan State University, Law Department, Bachelor (with red diploma)
2000 - 2002: Awarded the Master’s Degree of Jurisprudense in the field of "Jurisprudence,Title of Magisterate
Thesis - "Procedure Independence of Investigator"
2002: Postgraduate of Yerevan State University, Law Department, Title of Dissertation,The Development of Organization of Preinvestigatory Bodies in three republics of Armenia
2005: PHD

Languages
Armenian, English, Russian

Other Skills
Computer: Winword, Excel, Access, Internet, Irtek

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Նորմաստեղծման լեգիտիմության սոցիալական պայմանները
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 15-21
|
Հանրային վերահսկողության մեխանիզմները և հրապարակայնության սկզբունքի կիրառությունը նախաքննական մարմինների գործունեության նկատմամբ
2019 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (84-85), Երևան, 2019, էջեր 5-10
|
Հանրային կառավարման համակարգային հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 41-48
|
Հասարակական կարծիքի դերակատարումն իրավաստեղծ գործունեության բնագավառում
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 43-52
|
Հասարակական ներգործության մեխանիզմները իրավասահմանման գործընթացի նկատմամբ
2015 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (69-70), Երևան, 2015, էջեր 4-12
|
Իրավաստեղծագործության հիմունքներ առարկայից
2013 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 88 էջ
Հասարակական գործոնների ազդեցությունը իրավասահմանման գործընթացի վրա
2013 | Article
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 273-286
Նախաքննության մարմինների իրավական կարգավիճակը Խորհրդային Հայաստանում 1956-1990թթ.
2010 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 3, Երևան, 2010, 68-73 էջեր
Նախաքննության մարմինների իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ վերափոխումները ԽՍՀՄ 1977թ. սահմանադրության ընդունումից հետո
2010 | Article
«Պետություն և իրավունք» Եր., 2010, թիվ 2 (48), էջ 4-8
|
Նախաքննության մարմինների կազմակերպումը և գործունեությունը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում
2009 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2009, 66-71 էջեր
Տնտեսական և սոցիալական գործոնների դերը իրավակազմավորման ոլորտում
2007 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, Երևան, 2007, 68-70 էջեր
Հասարակական կարծիքի դերը իրավաստեղծ գործունեության բնագավառում
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, Երևան, 2006, 16-20 էջեր
Նախաքննության և հետաքննության գործառույթների իրականացման առանձնահատկություններն ըստ Խորհրդային Հայաստանի 1960-1990թթ. քրեադատավարական օրենսդրության
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2006, 96-100 էջեր
Նախաքննության մարմինների կազմակերպումը և գործունեությունը ըստ ՀԽՍՀ 1923թ. քրեական դատավարության օրենսգրքի և դատաիրավական բարեփոխումների
2004 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 3, Երևան, 2004, 20-27 էջեր
Նախաքննության և հետաքննության մարմինների փոխհարաբերությունները Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2003 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», թիվ 3, Երևան, 2004, 20-27 էջեր
Նախաքննության մարմինների իրավական կարգավիճակը Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման շրջանում 1920-22թթ
2003 | Article
«Պետություն և իրավունք,» թիվ 2-3 (20-21), Երևան, 2003, 42-50 էջեր
ՈՒշ միջնադարյան պետաիրավական միտքը նախաքննության գործառույթի իրականացման առանձնահատությունների մասին
2003 | Article
«Պետություն և իրավունք» ամսագիր, 2003, N 1 (19)
Քննիչի և հետաքննության մարմինների համագործակցության ձևերի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Article
«Օրենք և իրականություն» ամսագիր, 2003 թ., N 15