Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Karen V. Hakobyan

Candidate of Law, Assistant | Chair of Constitutional Law
(+374 60) 71-02-48 (inner line 12-48)
ar_hakobyan@ysu.am

Պատշաճ վարչարարության իրավունքի արժեքը
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 129-140
|
«Հոգատարության սկզբունքը»՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2018 | Article
Օրինականություն, Երևան, 2018, թիվ 104, էջեր 44-49
Պատշաճ վարչարարության իրավունքի հասկացությունը և կառուցվածքը
2018 | Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2018, թիվ 3-4 (225-226), էջեր 18-25
Փաստաթղթերին ծանոթանալու իրավունքը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2018 | Article
Արդարադատություն, Երևան, 2018, թիվ 2 (43), էջեր 66-73
Գործի անաչառ քննության իրավունքը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2018 | Article
Հանրային կառավարում, Երևան, 2018, թիվ 1-2, էջեր 218-226
Գործի արդարացի քննության իրավունքը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2018 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2018, թիվ 1 (79), էջեր 33-42
Լսված լինելու իրավունքը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, թիվ 1 (1), էջեր 54-70
|
Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2017, թիվ 4 (78), էջեր 48-59
Գրավոր վարչական ակտերի հիմնավորման պահանջը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու / ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջեր 72-90
Պատշաճ վարչարարության իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերի բովանդակությունը և ձևավորման էվոլյուցիան
2016 | Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2016, թիվ 8-9 (206-207), էջեր 4-11