Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Knarik H. Vardanyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of European and International Law
Education
2000 - 2004: Yerevan State University, Bachelor’s degree in Law
2002 - 2003: Yerevan State University, Course of “Legal clinical Education”
2004 - 2006: Yerevan State University, Master of Jurisprudence (LLM degree)
2007 - 2012: Yerevan State University, PhD in International Public Law
2014: Defended PhD thesis
2015 to present: Candidate of Law

Topic of the PhD thesis
“International-legal documents related to refugees and their realization in the RA”, Candidate of Law, International Law, 2015

Professional experience
2019 - to present: Yerevan State University, Faculty of Law, Associate Professor at the Chair of European and International law
2017 - to present: Yerevan State University, Faculty of Law, Legal clinic, Head of the Legal Clinic
2015 - to present: Yerevan State University, Faculty of Law, Assistant at the Chair of European and International law
2009 - 2015: Yerevan State University, Faculty of Law, Lecturer at the Chair of European and International law,
2006 - 2015: Yerevan State University, Faculty of Law, Chair of European and International law, Senior laboratory assistant
2008 - 2010: Yerevan State University, Faculty of Law, Career Center, Assistant
2004 - 2007: Yerevan State University, Faculty of Law, Legal clinic, Assistant
2005 - 2006: Yerevan State University, Faculty of Law, Chair of Constitutional law, Laboratory assistant

Academic courses
International legal protection of refugees
Law of international organizations
Legal regulation of the migration processes and asylum issues in the EU and the RA International law (seminars, Q&A sessions)

Scale of professional interests
International law, International and national protection of human rights law, International and national protection of refugees, Asylum law, Law of international organizations, Migration Law

Languages
Armenian (native), Russian, English

Membership of professional bodies
Bar Association of the Republic of Armenia

(+374 60) 71-02-55 (inner line 12-55)
knarikvardanyan@ysu.am

Ք․ Վարդանյան , Գ․ Եգանյան
Միգրացիոն գործընթացների միջազգային իրավական և ներպետական կարգավորումը
2019 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ՍԻՄ տպագրատուն, Հայաստան, Վանաձոր, 2019 թ․, 210 էջ
Փախստականների միջազգային իրավական և ներպետական պաշտպանությունը
2018 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 256 էջ
Փախստականների և ապաստան հայցողների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային իրավական ակտերը և դրանց ազգային իրավական իմպլեմենտացիան
2018 | Book
Մենագրություն, «ԵՊՀ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 144 էջ
Ընտանիքի միասնության և վերամիավորման իրավունքը փախստականների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում
2017 | Article
Դատական իշխանություն, 2017, 5-6 (215-216), էջ 124-129
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում դասավանդվող «Փախստականների միջազգային-իրավական պաշտպանություևը» մագիստրոսական դասընթացի համառոտ նկարագիրը
2017 | Article
Դատական իշխանություն, 2017, 1-2/211-212, էջ 104-107
Некоторые проблемы правового регулирования защиты беженцев и убежища в законодательстве РА
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասա-խոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 308-328
|
Փախստականների պաշտպանության և մարդու իրավունքների հարաբերակցությունը միջազգային իրավունքում
2014 | Article
«Դատական իշխանություն», No.6 (180), Երևան 2014, էջեր 26-35
|
Փախստականի հասկացության սահմանման արդի հիմնախնդիրները
2014 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 133-145
|
Փախստականների ինտեգրման իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ -ում
2014 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014, էջեր 315-334
Փախստականների միջազգային-իրավական պաշտպանության մեխանիզմի ձևավորումը և պատմական զարգացումը
2013 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան 2013, էջեր 291-305
|
Չվերադարձնելու (Non-refoulemet) սկզբունքը փախստականների միջազգային-իրավական պաշտպանության մեխանիզմում
2012 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 493-505
|
Փախստականի միջազգային-իրավական կարգավիճակի սահմանումը
2008 | Article
Իրավագիտության հարցեր, No.1-2, Երևան 2008, էջեր 69-74
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական համակարգը
2002 | Article
Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները համահայաստանյան ուսանողական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, No.3, Երեւան 2002, էջեր 157-164