Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Levon P. Ohanyan

Candidate of Law, Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics
Education
1954 - 1959: YSU Faculty of Law

Academic degree
Candidate of Law, Professor
Thesis - “Main provisions of the criminalistic examination of the Armenian language handwritings 1970, Odessa State University after Mechnikov

Professional Experience
1959 - present: YSU JESRL founder-expert, junior researcher
1965 - present: senior researcher, senior expert
1982 - present: Associate Professor at YSU Chair of Criminal Processing and Criminalistics
2003: Professor at the same Chair
1998 - present: Corresponding member of RF Academy of Humanities

Academic courses
Criminalistics
Technical - criminalistic research issues of documents

Scope of interests
Criminalistic techniques

Language skills
Armenian, Russian

Professional membership
Member of RA Lawyers Union Administration
Chief editor of Scientific-methodological journal “State and Law”
Member of Academic Council of YSU Faculty of Law
HQC 001 Professional Council member

Awards
RA Honorable Lawyer

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)

Քննչական տակտիկա (ընդհանուր դրույթներ)
2012 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 3(57), Երևան 2012, էջ 5-13
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս
2010 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ
Կրիմինալիստիկա
2010 | Article
2-րդ հրատարակություն,
Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, 512 էջ
Կրիմինալիստիկական էյդոլոգիա
2007 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4(38), Երևան 2007, էջ 65-71
Կրիմինալիստիկան Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ. 2007, 408 էջ
Կրիմինալիստիկական վարժությունների և խնդիրների ժողովածու
2007 | Book
ՈԻսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2007
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս
2006 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
Կրիմինալիստիկական հաբիտոսկոպիա
2006 | Article
Գիտելիք թիվ 4, Երևան 2006, էջ 13-17
Կրիմինալիստիկայի խնդիրների ժողովածու
2006 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 120 էջ
Կրիմինալիստիկակա
2004 | Book
Երևան 2004
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն
2004 | Book
2 րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 2000, համահեղինակությամբ:
Կրիմինալիստիկական մոդելավորում
2003 | Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 4, Երևան 2003, էջ 51-56
Կրիմինալիստիկական օդորոլոգիա
2002 | Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 3, Երևան 2002, էջ 65-71
Պոլիգրաֆի կիրառումը քրեական դատավարությունում
2002 | Article
Պետություն և իրավունք թիվ 4(18), Երևան 2002, էջ 5-10
Կրիմինալիստիկական իդենտիֆիկացում
2001 | Article
Պետություն և իրավունք թիվ 3 (13), Երևան 2001, էջ 5-22
Պետություն և իրավունք
2001 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Դատական իշխանության հայեցակետը ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացում
2000 | Book
«Իրավագիտության հարցեր» միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2000, N3-4, էջ 7-14
Կրիմինալիստիկական ֆոնոսկոպիա
2000 | Book
Երևան, 2000թ.
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Տեխնիկական և այլ նյութերի օգտագործումը դասավանդման պրոցեսում
1997 | Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 3, Երևան 1997թ. էջ 28-32
Քրեագիտական տեխնիկա /գործնական դասընթաց/
1996 | Book
Երևանի համալս. հրատ., Երևան 1996, 324 էջ:
Կրիմինալիստիկա /տեխնիկա/
1993 | Article
Երևանի համալս. հրատ., 1993թ., 282 էջ
Նախնական քննության ընթացքում կազմվող դատավարական փաստաթղթեր
1984 | Article
Երևան 1984, Երևանի համալս. հրատ., 208 էջ:
Հայոց լեզվով կատարված ձեռագրերի նույնացման հատկանիշների դասակարգումը և նկարագրումը
1981 | Book
Երևան 1981, 128 էջ: