Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Olympia M. Geghamyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Civic Procedure
Education:
1997 - 2001: Yerevan state University (YSU), Faculty of Law, diploma (Hons)
2001 - 2003: Yerevan State University, PhD

Academic degree and academic rank
PhD in Law, Assistant Professor

PhD thesis
Human Environmental Rights in the Republic of Armenia
Specialization-00.02-''Public Law''

Research areas
Environmental Human Rights, Legal Status of Natural Parks Under Special Protection,
Legal Protection of Fauna

Teaching interest
Environmental Law of the Republic of Armenia, Land Cadastre of the Republic of Armenia

Work Experience
2005 - present: Lecturer, Chair of Civil Procedure at YSU
2006 - 2010: KANTEGH CJSC, Legal Director
2004 - 2005: Lecturer at French University in Armenia
2002 - 2005: Course Assistant, Lecturer at Public Administration Academy of the Republic of Armenia
2002 - 2004: Lawyer, Legal consulting center for applying to the European court of Human Rights

Professional membership
2002 - present: Member of International Law Association of the Republic of Armenia
2003 - present: Member of Legal Center for the Protection of Environment (NGO)
2004 - present: Member of Armenian Bar Association

Languages
Armenian, Russian and English

(+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք. Ընդհանուր մաս
2020 | Book
Գլխավոր խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Վ. Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2020, 416 էջ
Կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության և հարմարվողականության ոլորտում ՀՀ օրենսդրության որոշ հիմնախնդիրներ
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 64-79
|
Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքի որոշ առանձնահատկությունները ՀՀ օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում
2020 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 1 (86), 4-12 էջեր
|
Ոռոգման համակարգի մասնակցային կառավարման ինստիտուտն ու առկա որոշ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 262-275
|
Ջրօգտագործման հետ կապված վեճերի լուծման արտադատական կարգի որոշ առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 472-483
|
Շրջակա միջավայրին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության կարգն ու պայմանները
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 291-310
|
Էկոլոգիական տեղեկատվության տրամադրման սահմանափակման որոշ հիմքերի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 62-76
|
Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավական կարգավորումը «Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների կայացմանը հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիայի համատեքստում
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 21-32 էջ
|
Էկոլոգիական իրավունքները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներում
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 212-231
|
Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց
2015 | Book
Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ
Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի հասկացությունն ու բովանդակությունը
2010 | Article
«Օրինականություն», 2010, Երևան, թիվ 61, էջ 33-39
Շրջակա միջավայրի առնչությամբ որոշումների կայացմանը հասարակության մասնակցության իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը
2010 | Article
«Արդարադատություն», Երևան, 2010, թիվ 3 /3/, էջ 15-25
Առողջ և բարենպաստ շրջակա միջավայրի իրավունքի ձևավորման պատմությունը և կապը այլ իրավունքների հետ
2009 | Article
«Օրինականություն», Երևան, 2009, թիվ 54, էջ 43-50
Մարդու էկոլոգիական իրավունքների սահմանադրական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում եվ ԱՊՀ անդամ-պետություններում
2008 | Article
Արդարադատություն, Երևան, 2008, օգոստոս 1(2), էջեր 30-44
Մարդու էկոլոգիական իրավունքները. Հասկացությունը եվ օրենսդրական ամրագրումը ՀՀ-ում
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005, թիվ 3, էջեր 72-79
Մարդու էկոլոգիական իրավունքների ձևավորման և զարգացման պատմությունը
2005 | Article
Պետությունևիրավունք, Երևան, 2005, թիվ 2 (28), էջեր 80-88