Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Rubina V. Petrosyan

Candidate of Law, Assistant | Chair of Civil Law

Խնամակալության և հոգաբարձության, խնամատարության ներքո գտնվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների բնակելի տարածության իրավունքի իրացման խնդիրները ՀՀ-ում
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 4-21 էջեր
|
Խնամակալությունը և հոգաբարձությունը, խնամատար ընտանիքը որպես առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի և դաստիարակության կազմակերպմանն ուղղված ինստիտուտներ (իրավահամեմատական վերլուծություն)
2020 | Article
Դատական իշխանություն, 1-2 (247-248) 2020, էջեր 57-74
Խնամակալության և հոգաբարձության, խնամատարության ներքո գտնվող երեխայի՝ ծնողների և այլ ազգականների հետ շփվելու իրավունքը
2019 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, Թիվ 2-3 (84-85), 2019, էջեր 89-100
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի՝ սեփական կարծիքն արտահայտելու իրավունքի որոշ հարցեր
2019 | Article
Օրինականություն, ՀՀ դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես, 2019թ., N 113, էջեր 27-35
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների անձնական ոչ գույքային և գույքային հարաբերությունների պատմական զարգացումը Հայաստանում (խնամակալություն և հոգաբարձություն, խնամատար ընտանիք)
2018 | Article
Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2017 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2018, էջեր 208-233
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի իրավական կարգավիճակի բնութագրական հատկանիշներն ըստ ՀՀ օրենսդրության
2018 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2018, Թիվ 2 (80), էջեր 40-54
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների կարգավիճակի սահմանումը որպես նրանց իրավունքների իրացման նախապայման
2017 | Article
Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017, էջեր 280-296