Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Tatevik A. Davtyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Civil Law
Education
1999 – 2003: Bachelor Degree in the Field of Jurisprudence - Faculty of Law of Yerevan State University, (Diploma with Distinction).
2003 – 2005: Master of Laws in Civil Law and Civil Procedure Faculty of Law of the Yerevan State University, (Diploma with Distinction).
2005 – 2008: Ph.D. in Law, Faculty of Law of Yerevan State University.
2013 - 2015: Master of Laws (LL.M) in General Legal Studies (Diploma with Distinction; Dean’s List) –Georgetown University Law Center.
2014 - 2015: Certificate in International Arbitration and Dispute Resolution - Georgetown University Law Center.
2011: US State Department's International Visitor Leadership (IVLP) program’s alumni (“US judicial system” - Certificate).

Academic degree
PhD in Law, Associate Professor

Topic of PhD thesis
"Legal Regulation of State-Parent- Child Relations in the Republic of Armenia".

The main area of study
Civil Law (Contracts, Property, Torts, Inheritance), Family Law, International child adoption, European private law.

Academic courses
"Civil Law", "Family Law", and “European Private Law".

Work experience
2004 – 2011: Special Officer responsible for child and women rights protection at the Human Rights Defender’s (Ombudsman’s) Office of the Republic of Armenia.
2008 – 2013: Associate Professor of the Chair of Civil Law, Faculty of Law, Yerevan State University.
2009 – 2013: Secretary of the Academic Council of the Faculty of Law of the Yerevan State University.
2009: Legal Consultant at the Armenian National Center for Professional Education and Quality Assurance.
2010 – 2013: Adjunct Professor of Law, French University in Armenia.
2011 – 2013: General Counsel, Energy KOK LLC, Yerevan, Armenia.
09/2015 - 02/2016: Program Officer/Business Development Consultant at the American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), Europe and Eurasia Division.
02/2016 - 07/2016: Attorney at Law in Greater New York City Area (areas of practice: real estate, investment projects, and persona injury).
08/2016 – 07/2019: Director of the State Agency of the Judicial Projects Implementation Unit, Ministry of Justice of the Republic of Armenia.
09/2016 – present: Associate Professor, Chair of Civil Law, Law Faculty, Yerevan State University.

Professional membership
01/2016 - Member of the New York State Bar Association (Licensed Attorney)
06/2019 – Member of the Armenian Bar Association (Licensed Attorney)
09/2013 – Member of Foreign Lawyers at Georgetown Union.
09/2014 – Member of Women’s Bar Association International Law Forum.

Language skills
Armenian (native), English (fluent), Russian (fluent), German (good)

(+374 60) 71-02-52
(inner line 12-52)
t.davtyan@ysu.am

Ստամբուլի կոնվենցիա. վտանգներ և արձագանք
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 18-40
|
Արհեստական ինտելեկտի ստացած արդյունքների իրավական պաշտպանության հնարավորությունը հարակից իրավունքների ինստիտուտի շրջանակում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 23-38
|
Արհեստական ինտելեկտի ազդեցությունը հեղինակային իրավունքի օրենսդրական քաղաքականության վրա․ մարտահրավերներ և արձագանք
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 34-56
|
Հեղինակային և հարակից իրավունքների կոլեկտիվ կառավարման որոշ հարցեր
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 98-129
|
Promoting a Pro Bono Culture in Armenia’s Legal Profession
2018 | Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 173-189
|
Promoting a Pro Bono Culture in Armenia's Legal Profession: The Need for Strong Policies and High Minds
2018 | Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, էջ 72-83
ՀՀ ընտանեկան իրավունք: Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ
2017 | Book
ԵՊՀ, Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ
It is Time to Make Amendments in The Hague Intercountry Adoption Convention: The New Accreditation Mechanism for Supervising and Monitoring Adoption Agencies Would Ensure the Quality of Adoption Agencies and Guarantee Successful Adoptions
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.187-213
|
Ամուսնության էության վերաբերյալ հայեցակարգեր
2013 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2013, էջ 225-248
|
Փաստական ամուսնության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 133.3 իրավագիտություն, Երևան, 2011թ., էջ 38-58
|
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
ՀՀ օրենսդրությամբ ըստ օրենքի ժառանգման որոշ հիմնահարցերի շուրջ
2010 | Article
«Պետություն և իրավունք» 2010, N 3 (49), էջեր 17-28:
|
Ծնողների և զավակների հարաբերությունների իրավական կարգավորումը
2009 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 192 էջ:
ՀՀ Սահմանաադրության մեկնաբանություններ
2009 | Article
ընդհ. խմբ. Գ.Հ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, հոդվ. 36, 2009
Երեխաների անձնական իրավունքներն ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսդրության
2008 | Article
Իրավագիտության հարցեր, 2008, N 1-2, էջ 29-35
Երեխայի սերման փաստի հաստատումը
2008 | Article
«Դատական իշխանություն» 2008, N 2-3/103-104: Էջեր 42-49:
Ծնողների և երեխաների անձնական իրավունքների հասկացությունը և հատկանիշները
2007 | Article
«Իրավագիտության հարցեր» 2007, N 2-3, էջ 61-66:
Ծնողների և զավակների անձնական իրավունքներն ու պարտականությունները
2007 | Article
«Իրավագիտության հարցեր» 2007, N 2-3
Ծնողների և զավակների ալիմենտային պարտավորությունները
2007 | Article
«Պետություն և իրավունք» 2007, N 4 (38)
Անչափահասների քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները
2002 | Article
«Պետություն և իրավունք» 2002, N-4(18), էջ 32-39: