Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Tatevik H. Sujyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics
Education
2012 to present: YSU, Department of law, PhD.D student
2010 - 2012: YSU, Department of law, Master’s degree in Law (Diploma with honour)
2006 - 2010: YSU, Department of law, Bachelor’s degree in Law (Diploma with honour)

Scope of the academic research
Theme of the Ph.D thesis-Cassation as a form of judicial review in the RA criminal procedure

Work experience
2012 - 2014: Legal institute of the RA Ministry of Justice, legal expert
7th January 2014 to present: YSU, Department of law, Chair of Criminal law and Criminalistics, Lecturer
24th March 2014 to present: Cassation Court of the Republic of Armenia, Criminal chair, judge assistant

Languages
Armenian, Russian, English

Computer skills
MS Office package (Word, Excel, Access)

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)

Գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտը բեկանելու վճռաբեկ վերանայման լիազորությունը դատական վերանայման իրավունքի և արդարադատության արդյունավետության համատեքստում
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 61-67 էջեր
|
Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Book
ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ
Հայեցողական քրեական հետապնդումը անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթով
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-33
|
Անչափահասների արդարադատության համակարգի մասնագիտացվածության սկզբունքը և վերականգնողական մեխանիզմները՝ որպես երեխայի լավագույն շահի ապահովման միջոցներ
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 271-299
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019
Peculiarities of Judicial Acts Appeal and Cassation Revision in Criminal Procedures
2018 | Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 242-257
|
Անձի կողմից կատարված գաղտնի ձայնագրությունը որպես ապացույց օգտագործելու թույլատրելիության հիմնախնդիրը քրեական դատավարությունում
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 296-313
|
Վերաքննիչ և վճռաբեկ ատյանների գործառութային դերի հստակեցումը սահմանադրաիրավական նոր կարգավիճակի լույսի ներքո
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 56-66
|
Վճռաբեկ բողոքը` որպես վճռաբեկ վարույթի հիմք
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 13-22
|
Վճռաբեկ բողոքարկման սուբյեկտները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 54-70
|
Վճռաբեկ բողոքարկման առարկան և ժամկետները: Տեսական և գործնական որոշ հիմնախնդիրներ
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 411-433
|
Վճռաբեկությունը` որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում
2017 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 240 էջ
Функция обеспечения единообразного применения закона в рамках кассации (правовая сущность и механизм осуществления)
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 110-120
|
Վճռաբեկության՝ որպես դատական ակտերի վերանայման ձևի (մեխանիզի) իրավական էությունը
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 504-531
Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների օրենսդրական կանոնակարգման տեսական և գործնական հիմնախնդիրները
2015 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջեր 339-415
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի օրենսդրական կանոնակարգման առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2014 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 5-15
|
Վճռաբեկության սահմանները հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռության համատեքստում
2014 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2014., էջեր 249-268
Դատական վերանայման հիմնահարցերի կանոնակարգումը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2013 | Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 1(59), Երևան, 2013թ., էջեր 32- 45
|