Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Tigran A. Khachikyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Civic Procedure
Education
2008 - 2012: Yerevan State University, Faculty of Law, Bachelor’s degree with Honorary Distinction
2012 - 2014: Yerevan State University, Master of Jurisprudence (LLM degree) with Honorary Distinction
2014 -2017: Yerevan State University, Faculty of Law, Phd student

Main fields of study Civil Procedure, Administrative Law, Customs Law

Academic degree and academic rank
Phd in law, Assistant professor

Phd tesis
"Legal ground of customs control in the Republic of Armenia"
Specialization: 12.00.02. - "Public Law"

Professional Experience
2019 - present: Deputy Minister of Justice of RA
2016 - present: Yerevan State University, Faculty of Law, Chair of Civil Procedure, Lecturer
2016 - 2017 present: Appeal commission of written qualification exam of judge candidates Member
2015 - present: Academy of Justice, Lecturer
2016 - “Center of legislation development and legal researches” fund of Ministry of Justice of the RA, public law expert
2016: Special Investigation Service of the Republic of Armenia, Head of Department of Legal Provision
2015 - 2016: Special Investigation Service of the Republic of Armenia, Deputy Head of Department of Legal Provision
2015: “Factum” Ltd, Scientific Consultant
2013 - 2015: Special Investigation Service of the Republic of Armenia, Chief Specialist of Department of Legal Provision

Professional Membership
2014 - present: Member of Bar Association of the Republic of Armenia
2016 - present: Member of the Chamber of Advocates of RA (License № 2170)

Fields of scientific research
• Customs Law
• Administrative Law
• Civil Procedure
• Administrative Procedure
• Certain Issues on Tax Law

Languages
Armenian, English, Russian

(+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին
2022 | Book
Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
Գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի («EX OFFICIO») հատկանիշները
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 109-117 էջեր
|
Վարչական ակտերի իրավաչափության դատական գնահատումը գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի իրացման համատեքստում
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 292-301
|
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրության և «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի միջև փոխհարաբերակցության հիմնախնդիրները
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 484-495
|
Մաքսային տեսազննման և զննման իրավակարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2016, թիվ 3 (73), էջեր 81-91
Արտագնա մաքսային ստուգման իրականացման իրավաչափության վավերապայմանները Մաքսային Միության մաքսային օրենսգրքի համատեքստում
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջեր 317-330
Մաքսային հսկողության իրավական բնույթը
2015 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2015, № 1 (67) էջեր 86-95
Անձնական զննումը՝ որպես մաքսային հսկողության առանձնահատուկ ձև
2015 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2015, № 3-4 (69-70) էջեր 40-49
Արագացված դատաքննության ինստիտուտի քաղաքացիադատավարական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2015 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, № 1.5 (8) էջեր 192-196
Ս. Վ. Առաքելյան , Տ. Ա. Խաչիկյան , Գ. Ս. Ամիրյան, Տ. Ս. Ղազարյան, Ա. Ս. Նահապետյան
Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2015թ․, 128 էջ
|
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի կատարելագորման հիմնական ուղղությունները
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 35-45
|
Սերգեյ Առաքելյան, Տիգրան Խաչիկյան , Գրիգոր Ամիրյան
Ընտրական և հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում «ԱՊՀ մասնակից պետություններում ժողովրդավարական ընտրությունների, ընտրական իրավունքների և ազատությունների չափանիշների մասին» Կոնվենցիայի համատեքստում
2014 | Book
Գիտամեթոդական ձեռնարկ, Եր.: Հայրապետ հրատ., 2014: -120 էջ
Քաղաքացիական գործերի քննության և լուծման դատավարական ընթացակարգերը պարզեցնելու հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
2013 | Article
Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հատոր 3, 2013, № 1.5 (8), էջեր 212-220
Ձեռքբերման վաղեմությունը քաղաքացիական իրավունքում
2010 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, № 4 (50) էջեր 76-86