Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Yervand H. Khunkaryan

Lecturer | Chair of Civic Procedure

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին
2022 | Book
Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
Վարչական դատավարությունում հայցի ապահովման կիրառման գործնական հիմնախնդիրները
2020 | Article
«Դատական իշխանություն», Երևան, 2020, թիվ 3-4 (249-250), էջեր 3-11
Ոչ նյութական վնասի իրավակարգավորման պատմությունը և առկա հիմնախնդիրները
2017 | Article
«Դատական իշխանություն», Երևան, 2017, թիվ 9-10 (219-220), էջեր 3-12
Ընդդատության ինստիտուտի իրավակարգավորման որոշ հիմնախնդիրները ՀՀ վարչական և քաղաքացիական դատավարություններում
2016 | Article
«Դատական իշխանություն», Եր., 2016, թիվ 8-9/206-207, էջեր 74-83