Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Training of specialists-mathematicians started in the YSU in 1924, in the physical - mathematical subsection of Social Science Department which became Physical-mathematical Department in 1993.:
>
Julieta H. Dabaghyan

Assistant | Chair of Actuarial Mathematics and Risk Management
Education
B.Sc.: Faculty of Economics, Yerevan State University, 2005-2009
M. Sc.: Faculty of Economics, Yerevan State University, 2009-2011
PhD: Faculty of Economics, Yerevan State University, PhD student, from 2011 to date

Professional experience
From 2013 to date: Leading Specialist, “Ardshinbank” CJSC, Liquidity and market risk Department
From 2011 to date: Lecturer, YSU, Chair of Actuarial Mathematics and Risk Management
2011-2013: Specialist, “Inecobank” CJSC, Customer Service Department

Academic courses
Econometrics, Time Series Analysis

Scale of professional interests
Econometrics, Risk management, Banking, Financial Analysis, Financial Mathematics

Languages
Armenian, Russian, English

ՀՀ ներդրումային ռիսկի գնահատումը պետական եվրոպարտատոմսերի շուկայի տատանողականության հիման վրա
2016 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016թ․, 13,1, 39-43 էջ, Հայաստան
|
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների վրա ազդող ցուցանիշների՝ որպես ներդրումային ռիսկը պայմանավորող գործոնների էկոնոմետրիկ գնահատումը
2015 | Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, 2015 #3 Հուլիս-Սեպտեմբեր, էջ 75-81
«Համախառն ներքին արդյունքի և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մոտարկումը ՀՀ օրինակով»
2013 | Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր, 2013 Հ.10 №2, էջ 244-251
«ՀՀ տնտեսության մեջ ՕՈՒՆ-երի ճյուղային արդյունավետության գնահատումը»
2013 | Article
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, #7 (157) հուլիս 2013, էջ 4-6
«Համախառն ներքին արդյունքի և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների վերլուծությունը VAR մեթոդաբանությամբ»
2013 | Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր, 2013 Հ.10 №3, էջ 443-450