Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Գլխահարկը և հողահարկը արաբների կողմից նվաճված երկրների և Հայաստանի բնակչությանը տրված պայմանագրերում
2017 | Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1(35), 100-109 էջ, Հայաստան
|
Lia Evoyan, Tatevik Manukyan
Religion as a Factor in Kurdish Identity Discourse in Armenia and Turkey
2017 | Article
Religion and Soft Power in the South Caucasus. 2017, p. 244
|
Lia Evoyan, Tatevik Manukyan
Religion as a factor in Kurdish identity discourse: case study on Armenia and Turkey
2017 | Article
Religion and Soft Power in the South Caucasus. 2017, pp. 49-55
|
Օմար Իբն Ալ-Խատտաբ խալիֆայի կողից Երուսաղեմի հայկական համայնքին տրված դաշնագիրը
2017 | Article
Էջմիածին: 2017թ․, Ե, 72-88 էջ, Հայաստան
|
Սուֆիական ինքնակատարելագործման ճանապարհի գաղափարն արտահայտող որոշ եզրեր եզդիական կրոնական հիմներում
2017 | Article
Բանբեր Մատենադարանի: 2017թ․, 24, 35-46 էջ, Հայաստան
Crusader Monuments in Tartus, Latakia, Homs and Hama Governorates of Syria
2017 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ։ Հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 9, 140-146 էջ, Հայաստան
|
Մարգարիտա Սարգսյան
'Inna մասնիկի իմաստաբանական և ձևա-շարահյուսական առանձնահատկությունների շուրջ
2017 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ։ Հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 9, 60-72 էջ, Հայաստան
Աննա Դանիելյան
Զեղչումը նկարագրող եզրույթներն արաբերենի taxfif հայեցակարգի համատեքստում
2017 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ։ Հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 9, 13-27 էջ, Հայաստան
Աննա Դանիելյան, Խադիջե Ահմադ Մեհրաբի
Հարակցական մասնիկի և հարակցված անվան զեղչումը Ղուրանու
2017 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ։ Հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 9, 28-46 էջ, Հայաստան
Քրդերեն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 48 էջ, Հայաստան, Երևան
 
Contacts
Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Ruben H. Melkonyan

Dean's Office:(+374 60) 71-05-73,
(+374 60) 71-05-74,
(inner line 55-73, 55-74),
orient@ysu.am