Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
15-16-րդ դարերի օսմանյան գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2018 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2018, 1.3 (26), էջ 33-41
Կրոնական թեմատիկայի արտացոլումը Միհրի Հաթունի ստեղծագործություններում
2018 | Article
Կանթեղ, 2018, 3 (76), էջ 17-24
Ցանցերի և ցանցապետության էության շուրջ
2018 | Article
ԵՊՀ Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծական տեղեկագիր, 2018, 12, էջ 7-17
|
Александр Сафарян , Арман Сафарян
О духовных ценностях и культурно-гуманитарном пространстве, объединяющих народы стран ЕАЭС
2018 | Article
Армения в ЕАЭС: Евразийская экономическая интеграция в Действии. 2018, 1, стр. 83-95
Աբդուլ Համիդ II-ի աքսորի տարիները ժամանակակիցների հուշերում
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3 (15), էջ 97-107
|
Աբդուլ Համիդ II ներքին քաղաքականությունը և դրա լուսաբանումը թուրքական պատմագրության մեջ (Ուրվագիծ)
2018 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2018, 2 (208), էջ 154-163
|
Portraying Armenian in Modern Iranian Literature. National and Cultural Peculiarities
2018 | Article
Fundamental Armenology, 2018, № 2 (8), pp. 1-8
|
Պետրոսյան Լիանա
Իրանական ազգայնականության խոսույթը Մ. Ահմադինեժադի կառավարման տարիներին (2005-2013թթ.)
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 441-449
|
Աբդուլ Համիդ Երկրորդի կերպարի վերարժևորման արդի միտումները թուրքական պատմագրության մեջ (Սելիմ Դերինգիլի աշխատությունների օրինակով)
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 95-110
|
Հայկական հարցը Հալիդե Էդիփ Ադըվարի հուշերում
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 138-151