Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Թյուրքական ծագման ձիանունները պարսկերենում
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 393-402
|
Արաբական ծագման որոշ ձիանուններ ըստ պարսկերեն «Do farasnāme.mansur o manzum» ձիամատյանի
2018 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 10, էջ 256-270
|
«Ադաբը» որպես ինֆորմացիոն հոսքերի ադապտացման գործիք
2018 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 10, էջ 201-213
|
Դավիթ Հովհաննիսյան , Աբու Զաիդ Ալի Մուսա
Իսրայելաբնակ պաղեստինցի արաբ քաղաքական առաջնորդների դիրքորոշումը պաղեստինյան պառակտման և դրա պատճառների վերաբերյալ
2018 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 10, էջ 96-113
|
Երիտթուրքեր-քեմալականներ. Գաղափարական և կադրային շարունակականություն
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 152-165
|
Some Remarks On The Socioliguistic SituationIn Xalxal
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 358-365
|
Կովկասյան պարսկերենում բուն ապառնի ժամանակաձեվի կազմության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 366-380
|
Կնոջ էմանսիպացիայի խնդիրը Միհրի Հաթունի «Աղերսագրում»
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 279-288
|
Արդի հայ և ադրբեջանական մամուլի լեզվի բառապաշարի զուգադրական քննություն
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 315-328
Բույսերի անվանման հիմնական սկզբունքները պարսկերենի և հայերենի բուսանվանական համակարգերում
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 403-419