Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
«Հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ» առարկայի դասավանդման մեթոդները
2018 | Article
Հայագիտական հանդես: 2018, 1(39), էջ 116-125
|
Ասպ «Ձի» ձևույթը հայերենի իրանական ծագման բառապաշարային միավորներում
2018 | Article
Կանթեղ, 2018, 1(74), էջ 60-68
|
Հույների արտաքսումը Ստամբուլից 1964 թվականին
2018 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, թիվ 2 (62), էջ 177-194
Օսմանյան կայսրության տարեգրքերի տեսակները և բովանդակային ընդգրկումները
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2/14, էջ 231-236
«Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր» թեմայի դասավանդման մեթոդները
2018 | Article
Մանկավարժական միտք: 2018, 1-2 (68-69), էջ 99-104
|
«Թյուրքականության» գործոնը Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում (1991-2016 թթ.)
2018 | Article
Մերձավոր և Միջին Արեվելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXXI: 2018, 31, էջ 149-159
|
Մաշտոցյան Մատենադարանի հայատառ պարսկերեն երկու ձեռագիր Ավետարանների հիշատակարանների մասին (ՄՄ 3044, ՄՄ 8492)
2018 | Article
Էջմիածին: 2018, Ե, էջ 56-70
|
ԱՄՆ-Իրան քաղաքականության շրջափոխումը 2009-2018 թթ.
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 30-42
|
Կենդանիների անվանումներով կազմված բուսանունները հայերենում և պարսկերենում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-75
|
Սեյյեդ Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի դերը 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի պարսից գրական լեզվի նորագույն գործընթցում
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, հատոր 14, Երևան, 2018, էջ 381-392