Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Նազըմ Հիքմեթ. հեղափոխականության և ազգայնամոլության քնարերգուն
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 24-41
|
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն (բուհական դասագիրք)
2018 | Book
Երևան, ՎՄՎ ՓՐԻՆԹ, 2018, 364 էջ
Պարսկերենում և հայերենում ձիերի անվանումներ պարունակող որոշ դարձվածաբանական միավորների շուրջ
2018 | Article
Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, № 2. էջ 74-82
Հայերը Արևմտյան Հայաստանում և Թուրքիայում (1945-1991 թթ.)
2018 | Book
Հայոց պատմություն, հատոր IV, գիրք II, նորագույն ժամանակաշրջան (1945-1991 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Երևան, «Զանգակ» հրատ, 2016, էջ 500-521
Հարակցական մասնիկի և հարակցված անվան զեղչումը Ղուրանում
2017 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 9, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2017, էջ 28-46
Զեղչումը նկարագրող եզրույթներն արաբերենի taxfīf հայեցակարգի համատեքստում
2017 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 9, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2017, էջ 13-27
Աբդալլահ իբն ալ-Մուկաֆֆայի դերը նոր գիտելիքի ձևավորման և ադապտացման գործում
2017 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2017
ՀՀ պետական մարմինների` իրաքահայերի նկատմամբ տարվող քաղաքականությունը անկախացումից ի վեր
2017 | Thesis
«Իրաքի հայերը» միջազգային գիտաժողովի նյութեր։ Բեյրութ, 2017, էջ 71-72
Elahe Taghvaei
Իսֆահանի նահանգի տեղանունների տեղանվանակերտ ածանցները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 58-66
|
Թուրքական գրականության պատմություն (XX դարի 20-ական թթ. XXI դարի սկիզբ)
2017 | Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2017թ․, 264 էջ