Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Լիլիթ Սաֆրաստյան
«Քարի այգին» Արդի իրանական արձակի նոր ընտրանի
2016 | Article
Քարի այգին, 2016, 1, 3-5 էջ
Հետմարզպանական Աղվանքում «քուրդ» անվան մի քանի արաբական հիշատակությունների խնդիրը
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 262-272 էջ
|
Սվետլանա Հարությունյան
Զրադաշտական տոնացույցը և գլխավոր տոները
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 295-303 էջ
|
Որոշ հայկաբանություններ կովկասյան պարսկերենում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 240-248 էջ
|
Հայերը Արևմտյան Հայաստանում և Թուրքիայում
2016 | Article
Հայոց պատմություն: Հատոր 4: Գիրք 2: Նորագույն ժամանակաշրջան: 2016, 4, 500-521 էջ
Բնության թեմատիկան Բաքիի դիվանում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 97-108 էջ
|
Новый модус портрета возлюбленной в диване Бакы (по материалам рукописи)
2016 | Article
Актуальные вопросы тюркологических исследований. К 180-летию кафедры тюркской филологии Санкт-Петербургского государственного университета, 2016, стр. 266-278
|
«Մարտի 12-ի վեպի» թեմատիկ և տիպաբանական առանձնահատկությունների շուրջ
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, XI, 154-169 էջ
Քրդերեն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
Ժամանակակից պարսկերեն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 72 էջ
|