Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Օսմաներենի դասագիրք
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX դ. երկրորդ կեսին–XXI դ. սկզբին)
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 148 էջ, Հայաստան, Երևան
Վտարանդիության և արտագաղթի թեման իրանական սփյուռքի գրականության մեջ (1979-2015թթ.)
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 282 էջ, Հայաստան, Երևան
ժամանակակից պարսկերենի՝ որպես մասնագիտական արևելյան լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները ԵՊՀ-ում
2016 | Article
Երևան, 2016, էջ 1-9
|
Ինքնության խնդիրը գերմանաբնակ թուրք գրողների ստեղծագործություններում 1990-2000-ական թվականներին
2016 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 2.5 (15), 48-51 էջ, Հայաստան
«Միգրանտական» թեմատիկան Ֆաքիր Բայքուրթի «Դույսբուրգյան եռագրության» մեջ
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 170-181 էջ, Հայաստան
Խորհրդային արևելագետները՝ Զիյա Գյոքալփի մասին
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 90-109 էջ, Հայաստան
Խրախճանքների, վայելքների թեմատիկան Բաքիի դիվանում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 119-134 էջ, Հայաստան
Լիլիթ Սաֆրաստյան
Երևակայական հայրենիք. Իրանը որպես մշակութային հիշողություն Մարշա Մեհրանի "Մարգարետ Թեթչերի գեղեցկության դպրոցը" վեպում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 240-253 էջ, Հայաստան
Գերագույն իշխանության մոդելների ձևավրումը իսլամում Մուհամմադի մահից հետո
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 18-39 էջ, Հայաստան
|