Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Լուսինե Սահակյան , Շուշան Զաքարյան
Թուրքերենի պատճառական-հարկադրական (Ettirgen Çatı) ձևաիմաստաբանական դրսևորումները
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 218-228 էջ, Հայաստան
Լիլիթ Սաֆրաստյան
Իրանական վտարանդի կինոյի նորժամանակյա ընկալումները. Մոհսեն Մախմալբաֆ, Շիրին Նեշատ
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 304-319 էջ, Հայաստան
Հայերն Օսմանյան կայսրության տնտեսական կյանքում (XIX դարի երկրորդ կես - XX դարի սկիզբ)
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 120-138 էջ, Հայաստան
Բարբառային միավորներ իրանական տեղանուններում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 249-255 էջ, Հայաստան
|
Բաբ Ալ-Մանդեբի նեղուցի նշանակությունը «Երեք ծովերի» համակարգում
2016 | Article
2016թ․, 9, 37-58 էջ, Հայաստան
|
Ինտելեկտուալ մենավորությունը որպես հասարակության առողջացման հնարավորություն. Իբն Բաջա
2016 | Article
2016թ․, 12, 20-29 էջ, Հայաստան
|
Ֆաթիման՝ որպես Շիայական կրոնադիցաբանական համակարգի առանցքային կերպար
2016 | Article
2016թ․, 12, 12-19 էջ, Հայաստան
|
Տարածաշրջանային զարգացումներ. «Երեք ծովերի տեսություն»
2016 | Article
2016թ․, 9, 8-36 էջ, Հայաստան
|
Տաբու և այլասացություն: Թալիշերենի Անբարանի բարբառի բարբառաշարում «գայլ» և «օձ» բառերի ստուգաբանական քննություն
2015 | Article
Կանթեղ, հտ. 4 (65), Երևան, 2015, էջ 47-53
|
Առաջնալեզվային r ձայնորդը թալիշերենի Անբարանի բարբառում
2015 | Article
Արևելագիտության հարցեր, հտ. 9, Երևան, 2015, էջ 479-483
|
 
Contacts
Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Ruben H. Melkonyan

Dean's Office:(+374 60) 71-05-73,
(+374 60) 71-05-74,
(inner line 55-73, 55-74),
orient@ysu.am