Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Армяно-кыпчакские рукописи - источники изучения истории тюркских языков
2016 | Thesis
Россия – Тюркско-мусульманский мир: историко-культурные связи. 2016, 180-191 стр.
Սաադու ստեղծագործությունների լեզվական առանձնահատկությունները
2016 | Thesis
Պարսից գրականություն և պատմություն՝ ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի: 2016թ․, 2-3 էջ, Հայաստան
|
Նաիրա Պողոսյան , Սոնա Կարապողոսյան
Թուրքիայի Հանրապետության և թուրքական սփյուռքի համագործակցության հակահայկական ուղղվածությունը
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 146 էջ, Հայաստան, Երևան
Օսմաներենի դասագիրք
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ
Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX դ. երկրորդ կեսին–XXI դ. սկզբին)
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 148 էջ, Հայաստան, Երևան
Վտարանդիության և արտագաղթի թեման իրանական սփյուռքի գրականության մեջ (1979-2015թթ.)
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 282 էջ, Հայաստան, Երևան
ժամանակակից պարսկերենի՝ որպես մասնագիտական արևելյան լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները ԵՊՀ-ում
2016 | Article
Երևան, 2016, էջ 1-9
|
Ինքնության խնդիրը գերմանաբնակ թուրք գրողների ստեղծագործություններում 1990-2000-ական թվականներին
2016 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 2.5 (15), 48-51 էջ, Հայաստան
«Միգրանտական» թեմատիկան Ֆաքիր Բայքուրթի «Դույսբուրգյան եռագրության» մեջ
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 170-181 էջ, Հայաստան
Խորհրդային արևելագետները՝ Զիյա Գյոքալփի մասին
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 90-109 էջ, Հայաստան
 
Contacts
Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Ruben H. Melkonyan

Dean's Office:(+374 60) 71-05-73,
(+374 60) 71-05-74,
(inner line 55-73, 55-74),
orient@ysu.am