Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Պարսից լեզվի հարադիր բառակապակցությունների բառաքերականական բնութագրության շուրջ
1978 | Article
ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա, «Իրանագիտության հարցեր» N 1, 1978թ. էջ 105-113
Իրանի ազգային բուրժուազիայի կառավարության ներքին քաղաքականությունը (1952 - 1953թթ.)
1977 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 1977, N 1, էջ3-14
20-րդ դարի 60-ական թվականների պարսիկ արձակագիրների նոր սերունդը և Ջամալ Միր Սադեղիի ստեղծագործությունը
1976 | Article
Մերձավոր Արևելքի երկրներ, ժողովուրդներ, VII, Իրան, Երևան, 1976
Зейн-ол-Абедин Марагеи
1976 | Article
Писатели зарубежного Востока (справочник), М., 1976
Պարսկերեն լեզվի հարադիր բառակապակցությունների ռիթմ հնչերանգային կառուցվածքի ուսումնասիրության շուրջ
1975 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» N 2, 1975թ. էջ 210-216
Իրանական ժողովրդի ազգային-ազատագրական շարժման մեջ դասակարգային և քաղաքական ուժերի տեղաբաշխումը (1949 - 1951 թթ.)
1972 | Thesis
Հասարակական գիտությունների գծով երիտասարդ գիտնականների կանֆերանսի նյութերը, Երևան, 1972, էջ 242-243
Иран в творчестве Раффи
1972 | Article
Национальное и интернациональное в литературах Востока (сб.), М, 1972
Основные причины правительственного переворота в Иране в 1953 г.
1971 | Article
Политические и социальные отношения в странах Востока, Москва, 1971, ст. 134-140.
Отражение иранской революции 1905-1911 гг. в армянском журнале “Хатабала”
1971 | Article
Журн. “Народы Азии и Африки”, 1971, N 4
Իրանի ազգային բուրժուազիայի կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը (1951-1953 թթ.)
1971 | Article
Երիտասարդ գիտնականների գիտական կոնֆերանսի նյութերը, Երևան,1971, էջ 247-248
 
Contacts
Dean - Doctor of History, Professor
Ruben H. Melkonyan

Dean's Office:(+374 60) 71-05-73,
(+374 60) 71-05-74,
(inner line 55-73, 55-74),
orient@ysu.am