Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Hasmik H. Bianjyan

Assistant | Chair of Iranian Studies
Education
2007 - Qualification Courses for Lecturers
08.2001 - 09.2001: Qualification courses of Persian language organized by the cultural centre of IIR in Armenia
1997 - Qualification courses of Persian language on literature in Tehran (1 month)
1971 - 1976: Yerevan State University Faculty of Oriental Studies, Department of Iranian Studies, Persian language and literature

Work experience
2001 to present: lecturer and assistant at YSU Department of Iranian Studies
2009 - 2010: Summer school, as a specialist of Armenian language
1996 - 1999: As a specialist of Persian language at the open courses of Persian language adjoining the Embassy of IIR.
1982 - 2002: Teacher of Persian language at school 59 after H. Paronian
1977 - 1982: Bibliographer at the Fundamental Library of Academy of Sciences of Armenia

Reading courses
Modern Persian language

The circle of scientific interests
Persian language and stylistic

Languages
Armenian, Russian, Persian, English

Professional partnership (
Armenian Association for Academic partnership and Support

(+374 10) 55-61-91

Խաղանիի պոեզիայի շուրջ
2019 | Article
Արևելագիտության հարցեր, հատոր 16, Երևան, 2019, էջ 192-198
Սեյյեդ Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի դերը 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի պարսից գրական լեզվի նորագույն գործընթցում
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, հատոր 14, Երևան, 2018, էջ 381-392
Խաղանիի պոետիկան
2016 | Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 56
|
Դարձվածքները և դրանց ոճական արժեքը Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի պատմվածքներում
2014 | Article
Իրան Նամէ, հատոր 44-45, Եր., 2013-2014, էջ154-157
|
М. Джамаль-Заде о значении перевода в становлении персидеской прозы нового типа
2013 | Article
Orientalia 15, Եր., 2013, стp. 30 – 35
|
Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի ծրագրային «ֆարսի շեքար ասթ» պատմվածքը
2011 | Article
Իրան Նամէ հատոր 42, Երևան, 2011
Պարսից լեզվի դասագիրք (բուհական)
2011 | Book
Երևան, 2011, 305 էջ
Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեն Իրանում թարգմանական գործի խնդիրների մասին
2009 | Article
Իրան Նամէ, հատոր 41, Երևան, էջ 37-40
Պարսկերենը` որպես երկրորդ արևելյան լեզու
2007 | Article
Մեթոդաբանական ծրագրեր և ակնարկներ, Երևան, էջ 45-51
Ջամալզադեն պարսից գրական լեզվի նորացման խնդիրների մասին
2007 | Article
Orientalia 5, Երևան, էջ 23-27
Պարսկահայոց և պարսից կյանքի արտացոլումը «Արձագանք»-ի էջերում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին (մատենագիտություն)
2004 | Article
Արևելագիտական ժողովածու, հատոր 5, Երևան, էջ 30-60
Հ. Բիանջյան , Ն. Առաքելյան, Ժ. Ասատրյան, Հ. Գալստյան, Հ. Մուրադյան
Պարսից լեզվի այբբենարան
1999 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի երկրորդ դասարանի համար, Երևան, 1999, 96 էջ