Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Lilit Movsisyan

Lecturer | Chair of Turkish Studies
Education
Since 2008 PhD student of Yerevan State University
2005 - 2007: Yerevan State University, Master’s degree, Oriental Studies
2001 - 2005: Yerevan State University, Bachelor’s degree, Oriental studies

Academic degree
Professional experience
Since 2008-Editor-Translator of abroad programs in Azerbaijani language in Public Radio of RA
Since 2008-Lecturer of Azerbaijani language in Chair of Turkish Studies of YSU
2008 - 2018 YSU, Chair of Turkish studies, Lecturer
2018 – till now YSU, Chair of Turkish studies, Assistant professor


Academic courses
Azerbaijani language, Turkish language

Scale of professional interests
Oriental studies, Turkish and Azerbaijani languages, The history of Azerbaijani language, The vocabulary of Azerbaijani language, Mass media of Azerbaijan, The language of elecrotic mass media of Azerbaijan

Languages
Armenian, Russian,Turkish, Azerbaijani,English

Ադրբեջաներենի դասագիրք
2019 | Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 254 էջ
Արդի հայ և ադրբեջանական մամուլի լեզվի բառապաշարի զուգադրական քննություն
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 315-328
Современная лексика азербайджанского языка: язык электронных СМИ
2016 | Article
Актуальные вызовы современной науки, Международная научно-практическая интернет-конференция. 2016, 83-86 стр.
|
Հայալեզու լրատվամիջոցներն Ադրբեջանում
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3(9), 106-116 էջ, Հայաստան
|
Ժամանակակից ադրբեջանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցների՝ քաղաքական և ռազմական բնույթի հրապարակումների բառապաշարային պատկերը
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 217-224 էջ, Հայաստան
Ադրբեջանական մամուլի պատմությունից. համառոտ ակնարկ
2014 | Article
«Արևելագիտության հարցեր», Երևան, 2014, էջ 258-266
Ադրբեջաներենի դասագիր
2012 | Book
խմբ.բան.գիտ. թ, դոց. Ռուբեն Մելքոնյանի,Երևան, ԵՊՀ , 2012, էջ 240
Ընդհանուր թյուրքական լեզվի գաղափարը թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում. ադրբեջանական մոտեցումներ
2011 | Article
N1-2(67-68),2011թ. «Հայակական Բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի հանդես
Լեզվաքաղաքականությունը ժամանակակից Ադրբեջանում
2009 | Article
21-րդ դար Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N3,2009թ., էջ 86-98
Ադրբեջաներենի այբուբենի պատմության ուրվագծեր
2008 | Article
21-րդ դար Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N4,2008թ., էջ 156-167