Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Zaruhi H. Khachatryan

Assistant | Chair of Iranian Studies
Education (higher educational institution)
Chair of Iranian Science department of Oriental Studies of Yerevan State University

Work experience
2002 - 2003: University of Economy and Law of Yerevan (as a lecturer),
2003 - 2004: School after F. Nansen of Yerevan (as a teacher of Persian language),
2005 - 2007: Institute of Movie and Theatre of Yerevan (as a lecturer),
2008 - 2009: State University of Yerevan (department of International Relationships) (as a lecturer),
2010 - 2011: Chair of Iranian Science (department of Oriental Studies) (as a lecturer)

Reading courses
Modern Persian language

The circle of scientific interests
Literature, language and genetics, the classification of languages according to field

Languages
Russian, French, Persian

Իրանական ծագման որոշ ձիանուններ գրաբարում և միջին հայերենում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 49-58
|
Թյուրքական ծագման ձիանունները պարսկերենում
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 393-402
|
Արաբական ծագման որոշ ձիանուններ ըստ պարսկերեն «Do farasnāme.mansur o manzum» ձիամատյանի
2018 | Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 10, էջ 256-270
|
Ասպ «Ձի» ձևույթը հայերենի իրանական ծագման բառապաշարային միավորներում
2018 | Article
Կանթեղ, 2018, 1(74), էջ 60-68
|
Պարսկերենում և հայերենում ձիերի անվանումներ պարունակող որոշ դարձվածաբանական միավորների շուրջ
2018 | Article
Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, № 2. էջ 74-82
Ասպ «ձի» ձևույթը հայերենի իրանական ծագման բառապաշարանային միավորներում
2018 | Article
Կանթեղ, գիտական հոդվածներ, 1(74), Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2018, էջ 60-68
Ձիանունները Խաղանի Շիրվանիի պոեզիայում
2017 | Article
Արևելագիտության հարցեր: 2017, 13, էջ 464-474
|
Ձիանունները Խաղանի Շիրվանիի պոեզիայում
2017 | Article
Արևելագիտության հարցեր, №13, Երևան, 2017, էջ՝ 178-188
Ձիանունները Խաղանի Շիրվանիի ստեղծագործություններում
2016 | Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 45-46
|
Ժամանակակից պարսկերեն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 72 էջ
|
Իրանի Գիլան նահանգը. բնակչությունը և բնակեցման առանձնահատկությունները
2015 | Article
«Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները»Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015, էջ՝ 129-136
«Գիլան» անվան վկայությունները միջնադարյան աղբյուրներում և ճանապարհորդների նոթերում
2013 | Article
Orientalia, պրակ. 14, Երևան, 2013, էջ՝ 59-64
Կասպերը հայ պատմագրության մեջ
2013 | Article
Իրան-նամէ, հ. 44-45, Երևան, 2012-2013, էջ՝ 146-148
Ուղտի որոշ ընդհանրական անվանումներ ժամանակակից պարսկերենում
2013 | Article
Արևելագիտության հարցեր, №8, Երևան, 2013, էջ՝299-305