Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Աղձնիքի հայերի բնակավայրերի տիպերը
1987 | Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրա-կան և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին.ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: Երևան, 1987թ., էջ 63-64
Անձի սոցիալական ակտիվությունը սոցիալիզմի պայմաններում
1986 | Article
«Գիտելիք», Երևան, 1986, էջ 32
Второй семинар молодых ученых по проблемам аргументации
1986 | Thesis
Тезисы докладов, Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1986
Անձի ակտիվության պրոբլեմը սոցիալիզմի պայմաններում
1985 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1985, էջ 50
Ուսուցման պրոբլեմները ինժեներական հոգեբանության մեջ
1984
Մեթոդական ուղեցույց
Բանբեր ԵՊՀ, 1984թ., 192-200 էջ
Ռ. Վ. Աղուզումցյան
Կոնֆլիկտի ֆունկցիոնալ նշանակության մասին
1983 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 7, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983, էջ 25-31
XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն
1983 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1983, 434 էջ
Միջանձնային փոխհարաբերություններին սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը
1982 | Article
«Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1982, էջ 16-27
Գործունեության մեջ անձի ներառնվածության հասարակական և անհատական դետերմինացիայի հարաբերակցությունը
1982 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 7, 1982, էջ 11-18
«Հասարակության կոնֆլիկտային մոդելը» ժամանակակից բուրժուական սոցիոլոգիայում
1981 | Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», հասարակական գիտություններ, N 1, ԵՊՀ հրատ., 1981, էջ 34-42
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philosophy,
Associate Professor Alexan Baghdasaryan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-32
(inner line 76-32),
phil_psy@ysu.am