Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Վիլհելմ Դիլթայի պատմափիլիսոփայությունը որպես ճգնաժամային գիտակցությունը հաղթահարելու փորձ
1998 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 33-42
|
Protective Mental Mechanisms and Their Attitude to the Problems of Norms and Pathology
1998 | Article
24th International Congress of Applied Psychology, pp. 9-14, USA, San-Francisco, 1998
Բնության և հերոսի հոգեբանական կապը Զորայր Խալափյանի ստեղծագործություններում
1998 | Article
«Նոր-Դար», թիվ 3, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 1998
Ստեփանոս Դաշտեցու առաջին «Զրույց-բանավեճը»
1997 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 89-100
|
Կամքի ազատության հարցը XIII-XV դդ. հայ փիլիսոփայության մեջ
1997 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 3-15
|
Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքը իշխանության և կառավարման մասին
1997 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 3-14
|
Գիտական ճշմարտության մի ըմբռնման մասին
1997 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 66-76
|
Вопрос о взаимоотношении души и тела в армянской философии XVII в. (Հոգու և մարմնի փոխհարաբերության հարցը XVII դ. հայ փիլիսոփայության մեջ)
1997 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 113-117
|
Անձը և էկոհոգեբանության պրոբլեմները
1997 | Article
Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Մ. Մազմանյանի անվ. հոգեբանական գիտահետազոտական լաբորատորիայի հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 62-63
Հայ իմաստասերներ (Հովհաննես Պլուզ Երզնկացի, Վահրամ Րաբունի)
1997 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1997, 94 էջ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philosophy,
Associate Professor Alexan Baghdasaryan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-32
(inner line 76-32),
phil_psy@ysu.am