Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Հայոց ինքնության համադրական արդիականացման նժդեհյան գաղափարը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 39-52
|
Գիտակցության զարգացում. սահմանափակից դեպի անսահմանը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 75-84
|
Քաղաքացիական հասարակության գաղափարն ու մոդելները. զարգացման միտումները. թեր և դեմ փաստարկներ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13
|
Meri Mikayelyan
Գաղափարախոսության և ուտոպիայի հարաբերակցությունը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 14-26
|
Milena Mesropyan
Գեղագիտականի և բարոյագիտականի փոխհարաբերության խնդիրը Ֆրիդրիխ Նիցշեի փիլիսոփայության մեջ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 27-41
|
Теоретические предпосылки применения проективных методов в экспериментальных исследованиях (Պրոյեկտիվ մեթոդների կիրառման տեսական նախադրյալները փորձարարական հետազոտություններում)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 42-51
|
Темпоральность и парциальность. К проблеме диссо-циативного психического процесса (Տեմպորալությունը և մասնակիությունը. հոգեկանի դիսոցիատիվ գործընթացի խնդիրը)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 52-61
|
Erik Mikayelyan
Ритуал как связующее звено двух реальностей личности (Ծեսը որպես անձի երկու իրականությունները կապող օղակ)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 62-74
|
Մատյանում բեկ արմատով բառերի գործածության քննություն
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 14-28
|
Հայկական արիստոտելականություն
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-20
|