Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Նելլի Հարոյան , Հայկ Հարոյան
Միջնադարի հանճարեղ սուրբը. Գրիգոր Նարեկացի
2016 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը.հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ: 2016, 312-316 էջ
|
Հայկական արիստոտելականություն
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-20
|
Արտասովոր ապագան ապրված անցյալում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 21-35
|
Ժամանակ, իրադարձություն, հակասություն (պատմական (ան)արդարության գաղափարի շուրջ)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 36-49
|
Nare Grigoryan
Համաչափելիության և համեմատելիության հիմնախնդիրները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 50-60
|
Մանուսյան Ս. , Ավետիսյան Լ.
Կամավորի օգնողական դիրքորոշումներն անձի նույնականության կառուցվածքում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 128-144
|
Ազգային ինքնության սոցիալ-հոգեբանական ըմբռնումը
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 179-192
|
Անձի հոգեբանությունն այսօր. ուսումնասիրման առարկան եվ մարտահրավերները
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 9-15
|
Ն. Խաչատրյան , Մ. Գևորգյան
Սուբյեկտիվ բարեկեցությունը և այն պայմանավորող գործոնների առանձնահատկությունները երիտասարդների շրջանում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 153-162
|
Ն. Խաչատրյան , Ա. Մովսիսյան
Որոշ անձնային փոփոխականների համեմատական վերլուծություն տարբեր մշակույթներում սոցիալականացում անցած հայ երիտասարդների օրինակով
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 238-254
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philosophy,
Associate Professor Alexan Baghdasaryan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-32
(inner line 76-32),
phil_psy@ysu.am