Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Զաքարյան Է. , Միքայելյան Մ.
Փոխհատուցման բազմաբնույթ մեխանիզմները և դրանց կիրառական նշանակությունը հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների զարգացման գործում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր: Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2016, էջ 49-60
|
Создание и проверка надежности армяноязычной версии NEO-PI-R
2016 | Article
Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2016. lomonosov-msu.ru
Անձնային գծեր և աուտոկարծրատիպեր․ համեմատական ուսումնասիրություն հայերի, հույների և ասորիների օրինակով
2016 | Book
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր․։ «Ասողիկ» հրատ․, 2016, էջ 210-227
Արժեքների ուսումնասիրման տեսական և կիրառական ասպեկտները
2016 | Thesis
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր, Երևան, «Ասողիկ», 2016, էջ 227-237
|
Ժողովրդական ասացվածքները որպես համոզմունքների ձևավորման հիմքեր: Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր
2016 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Անձ և սոցիալական խնդիրներ: «Ասողիկ» հրատ., Երևան 2016թ., էջ 193-210
|
Ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվելու մտադրությունների կանխորոշիչ գործոնները
2016 | Article
Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ: Երիտասարդ հոգեբանների գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Հոգատար բարեկամ» ԲՀԿ.- 2016թ., էջ 64-70
Առողջության պահպանմանն ուղղված վարքի ուսումնասիրման մոտեցումները: Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր
2016 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Անձ և սոցիալական խնդիրներ: «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2016թ., էջ 97-112
|
Նարեկացու Մատյանի ներքին կառուցվածքի հիմնախնդիրը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 35-46
|
Հոգու մասին Արիստոտելի ուսմունքի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-17
|
Կարեն Փոլադյան, Ռուստամ Մախմուդյան, Լուսինե Մաիլյան, Արթուր Մարտիրոսյան, Հրաչյա Հովհաննիսյան
Դատական կարգադրիչների ծառայության հիմունքներ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 112 էջ, Հայաստան
|