Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության նպատակներն ու առանձնահատկությունները
2017 | Article
Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 1(46), 48-51 էջ, Հայաստան
|
Ընտանեկան արժեքների համատեղելիության առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ ընտանիքում
2017 | Article
Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 1 (46), 52-55 էջ, Հայաստան
|
Արդյո՞ք սքոլաստիկական էր XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1 (10), 162-174 էջ, Հայաստան
|
Նելլի Հարոյան , Հայկ Հարոյան
Հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցը և գոյատևման կենսափիլիսոփայության ձևավորումը
2017 | Article
Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 2 (45), 21-24 էջ, Հայաստան
|
Հայոց ինքնության համադրական արդիականացման նժդեհյան գաղափարը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 39-52
|
Գիտակցության զարգացում. սահմանափակից դեպի անսահմանը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 75-84
|
Քաղաքացիական հասարակության գաղափարն ու մոդելները. զարգացման միտումները. թեր և դեմ փաստարկներ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13
|
Meri Mikayelyan
Գաղափարախոսության և ուտոպիայի հարաբերակցությունը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 14-26
|
Milena Mesropyan
Գեղագիտականի և բարոյագիտականի փոխհարաբերության խնդիրը Ֆրիդրիխ Նիցշեի փիլիսոփայության մեջ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 27-41
|
Теоретические предпосылки применения проективных методов в экспериментальных исследованиях (Պրոյեկտիվ մեթոդների կիրառման տեսական նախադրյալները փորձարարական հետազոտություններում)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 42-51
|