Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Ն. Խաչատրյան , Ա. Աֆյան
Երիտասարդների աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների ընտրության առանձնահատկությունները
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 163-176
|
Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվություն
2016 | Book
Ուրարտու համալսարանի հրատարակչություն, 2016թ․, 184 էջ
Աջակցությո՞ւն, թե՞ կանխում. ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները
2016 | Article
Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 107-129
Գարգրցյան Լ. , Հարությունյան Ի.
Գենդերային սոցիալականացման գործընթացի վերլուծություն. հայ ընտանիքներում կանանց և աղջիկների կարգավիճակն ու հեռանկարները
2016 | Article
Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն (գիտաժողովի նյութեր), -Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 174-192
|
Հայրապետյան Ա., Գարգրցյան Լ.
Կապվածության տեսակի և հոգեբանական բարեկեցության փոխկապվածությունը երիտասարդության տարիքում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու).- Եր.: «Ասողիկ» հրատ., 2016. – էջ 84-94
|
Սեփական տարիքի ընկալումն ու դրա նկատմամբ վերաբերմունքը հասունության փուլում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու).- Եր.: «Ասողիկ» հրատ., 2016. – էջ 33-41
|
Զաքարյան Է. , Միքայելյան Մ.
Փոխհատուցման բազմաբնույթ մեխանիզմները և դրանց կիրառական նշանակությունը հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների զարգացման գործում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր: Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2016, էջ 49-60
|
Создание и проверка надежности армяноязычной версии NEO-PI-R
2016 | Article
Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2016. lomonosov-msu.ru
Անձնային գծեր և աուտոկարծրատիպեր․ համեմատական ուսումնասիրություն հայերի, հույների և ասորիների օրինակով
2016 | Book
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր․։ «Ասողիկ» հրատ․, 2016, էջ 210-227
Արժեքների ուսումնասիրման տեսական և կիրառական ասպեկտները
2016 | Thesis
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր, Երևան, «Ասողիկ», 2016, էջ 227-237
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philosophy,
Associate Professor Alexan Baghdasaryan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-32
(inner line 76-32),
phil_psy@ysu.am