Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Психологическое благополучие: анализ понятия
2017 | Article
Այլընտրանք: 2017թ․, 3, 247-251 էջ, Հայաստան
|
Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվության նպատակներն ու առանձնահատկությունները
2017 | Article
Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 1(46), 48-51 էջ, Հայաստան
|
Ընտանեկան արժեքների համատեղելիության առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ ընտանիքում
2017 | Article
Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 1 (46), 52-55 էջ, Հայաստան
|
Արդյո՞ք սքոլաստիկական էր XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1 (10), 162-174 էջ, Հայաստան
|
Նելլի Հարոյան , Հայկ Հարոյան
Հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցը և գոյատևման կենսափիլիսոփայության ձևավորումը
2017 | Article
Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 2 (45), 21-24 էջ, Հայաստան
|
Երիտասարդների սպառողական վարքի բնութագրիչները
2017 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, 84 էջ
Проблема «Другого» в социокультурном пространстве текучей современности
2017 | Article
Ереван, Издательство Ереванского государственного университета, 2017, стр. 18-25
|
Հայոց ինքնության համադրական արդիականացման նժդեհյան գաղափարը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 39-52
|
Գիտակցության զարգացում. սահմանափակից դեպի անսահմանը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 75-84
|
Քաղաքացիական հասարակության գաղափարն ու մոդելները. զարգացման միտումները. թեր և դեմ փաստարկներ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philosophy,
Associate Professor Alexan Baghdasaryan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-32
(inner line 76-32),
phil_psy@ysu.am