Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Ժողովրդական ասացվածքները որպես համոզմունքների ձևավորման հիմքեր: Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր
2016 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Անձ և սոցիալական խնդիրներ: «Ասողիկ» հրատ., Երևան 2016թ., էջ 193-210
|
Ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվելու մտադրությունների կանխորոշիչ գործոնները
2016 | Article
Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ: Երիտասարդ հոգեբանների գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Հոգատար բարեկամ» ԲՀԿ.- 2016թ., էջ 64-70
Առողջության պահպանմանն ուղղված վարքի ուսումնասիրման մոտեցումները: Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր
2016 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Անձ և սոցիալական խնդիրներ: «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2016թ., էջ 97-112
|
Փաստերի մեկնաբանության մեթոդը և նրա փիլիսոփայական նշանակությունը
2016 | Article
«Լուսաբաց» հրատարակչատուն, 2016թ․, 117 էջ
Եզդիների կրոնական աշխարհայացքը
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 312 էջ
Նարեկացու Մատյանի ներքին կառուցվածքի հիմնախնդիրը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 35-46
|
Հոգու մասին Արիստոտելի ուսմունքի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-17
|
Կինը բարձրագույն կրթության ոլորտում. կրկին անհավասար դիրքում, թե՞ առաջխաղացման հավասար հնարավորություններով
2016 | Article
Գենդերային խտրականություն. մեդիա, բանակ, կրթություն, ամուսնություն, քաղաքականություն, 2016, 84-98 էջ
Women in higher education: again unequal or with equal opportunities to progress
2016 | Article
Gender Discrimination: Army, Media, Politics, Marriage, Education, 2016, pp. 60-70
Արժեքները և փոփոխության հնարավորությունը հայաստանյան հասարակությունում
2016 | Article
Պայքարի փորձ[եր], 2016, 35-42 էջ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philosophy,
Associate Professor Alexan Baghdasaryan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-32
(inner line 76-32),
phil_psy@ysu.am