Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Մանուսյան Ս. , Ավետիսյան Լ.
Կամավորի օգնողական դիրքորոշումներն անձի նույնականության կառուցվածքում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 128-144
|
Ազգային ինքնության սոցիալ-հոգեբանական ըմբռնումը
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 179-192
|
Անձի հոգեբանությունն այսօր. ուսումնասիրման առարկան եվ մարտահրավերները
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 9-15
|
Ն. Խաչատրյան , Մ. Գևորգյան
Սուբյեկտիվ բարեկեցությունը և այն պայմանավորող գործոնների առանձնահատկությունները երիտասարդների շրջանում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 153-162
|
Ն. Խաչատրյան , Ա. Մովսիսյան
Որոշ անձնային փոփոխականների համեմատական վերլուծություն տարբեր մշակույթներում սոցիալականացում անցած հայ երիտասարդների օրինակով
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 238-254
|
Ն. Խաչատրյան , Ա. Աֆյան
Երիտասարդների աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների ընտրության առանձնահատկությունները
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 163-176
|
Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվություն
2016 | Book
Ուրարտու համալսարանի հրատարակչություն, 2016թ․, 184 էջ
Աջակցությո՞ւն, թե՞ կանխում. ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները
2016 | Article
Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 107-129
Գարգրցյան Լ. , Հարությունյան Ի.
Գենդերային սոցիալականացման գործընթացի վերլուծություն. հայ ընտանիքներում կանանց և աղջիկների կարգավիճակն ու հեռանկարները
2016 | Article
Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն (գիտաժողովի նյութեր), -Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 174-192
|
Հայրապետյան Ա., Գարգրցյան Լ.
Կապվածության տեսակի և հոգեբանական բարեկեցության փոխկապվածությունը երիտասարդության տարիքում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու).- Եր.: «Ասողիկ» հրատ., 2016. – էջ 84-94
|