Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Սեփական տարիքի ընկալումն ու դրա նկատմամբ վերաբերմունքը հասունության փուլում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու).- Եր.: «Ասողիկ» հրատ., 2016. – էջ 33-41
|
Զաքարյան Է. , Միքայելյան Մ.
Փոխհատուցման բազմաբնույթ մեխանիզմները և դրանց կիրառական նշանակությունը հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների զարգացման գործում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր: Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2016, էջ 49-60
|
Создание и проверка надежности армяноязычной версии NEO-PI-R
2016 | Article
Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2016. lomonosov-msu.ru
Անձնային գծեր և աուտոկարծրատիպեր․ համեմատական ուսումնասիրություն հայերի, հույների և ասորիների օրինակով
2016 | Book
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր․։ «Ասողիկ» հրատ․, 2016, էջ 210-227
Արժեքների ուսումնասիրման տեսական և կիրառական ասպեկտները
2016 | Thesis
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր, Երևան, «Ասողիկ», 2016, էջ 227-237
|
Ժողովրդական ասացվածքները որպես համոզմունքների ձևավորման հիմքեր: Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր
2016 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Անձ և սոցիալական խնդիրներ: «Ասողիկ» հրատ., Երևան 2016թ., էջ 193-210
|
Ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվելու մտադրությունների կանխորոշիչ գործոնները
2016 | Article
Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ: Երիտասարդ հոգեբանների գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Հոգատար բարեկամ» ԲՀԿ.- 2016թ., էջ 64-70
Առողջության պահպանմանն ուղղված վարքի ուսումնասիրման մոտեցումները: Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր
2016 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Անձ և սոցիալական խնդիրներ: «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2016թ., էջ 97-112
|
Փաստերի մեկնաբանության մեթոդը և նրա փիլիսոփայական նշանակությունը
2016 | Article
«Լուսաբաց» հրատարակչատուն, 2016թ․, 117 էջ
Եզդիների կրոնական աշխարհայացքը
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 312 էջ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philosophy,
Associate Professor Alexan Baghdasaryan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-32
(inner line 76-32),
phil_psy@ysu.am