Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Eduard A. Harutyunyan

Head of Chair | Chair of Social Philosophy, Ethics and Aesthetics
Education
From 1969 to 1974: YSU, Faculty of Philosophy

Academic degree
Thesis for “Candidate of Philosophical Studies” degree - “The Issue of Involvement of the Self in the Action”, 1982, YSU
Thesis for “Doctor of Philosophical Studies” - “Transitional Society as a Transformational System” 2001, YSU
Professional Experience
From 1975 to 1985: Lecturer of the chair of Historical Materialism, Ethics and Aesthetics, YSU
From 1986 to 2000: Docent of the chair of Philosophy and Ethics, YSU
From 2001 to present: Head of the chair of Social Philosophy and Ethics, YSU

Taught Courses Ethics
Introduction to Social Philosophy
Transitional Society
Social Paradoxes of Philosophy of Technology
Mass Culture and Crowd Behavior
National Identity and Liberalist Culture

Scope of academic interests
Social Philosophy
National Identity
Transformational Society

Participation in grant projects
From 2006 to 2007: implementation of project 14802 of “Open Society Institute”
Co-publication of “Philosophy of Technology” student manual with chair of “Economics, Law and Management” of SEUA.
From 2008 to 2010: The spiritual crisis of modernity and its peculiarities in contemporary transformative Armenian society

Languages
Armenian, Russian, French

Awards
YSU Golden medal

Պետությունը էկզիստենցիալ ճակատագրի խրամատներում
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 3-18
|
Բոլոր ենթադրությունները ենթադրելի են. ութերորդ պատուհասը
2020 | Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 3-13
|
Այստեղ և հիմա. հաց և ակնհայտություն
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-16
|
Էդվարդ Հարությունյան – Ազգային ինքնություն. «սերունդների աշխարհ» և «ժամանակակիցների աշխարհ»
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 3-15
|
Բացակա մարդը. հիշելու և հուսալու երկընտրանքը
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 3-16
|
Մարդկային կեցության այլակերպումները
2018 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 188 էջ
«Անհնարինի» հաղթահարումը Իբրև գոյատևման գեղագիտական նախագիծ
2018 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 1(61), էջ 9-30
|
Будущее как возможность быть «своим другим»
2017 | Article
Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 13-18
|
Արտասովոր ապագան ապրված անցյալում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 21-35
|
Համատեքստի հերթափոխը. վիճարկումը իբրև անհնարինի հաղթահարման կամազդակում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-16
|
Համատեքստի հերթափոխը. մարդկային կեցության սոցիոմշակութային այլատեսակությունների ապականումը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-17
|
Հնարավորությունների հավասարություն և շահերի հավասարակշռություն
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013, էջ 3-13
|
Համոզմունքների գերակայության օրենքը
2011 | Article
«Անցումային հասարակություն.Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2011, պրակ 8, էջ 3-12
|
«Էթնոմշակութային ապաստարանը» որպես գոյատևման գեղագիտական նախագիծ
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010թ., էջ 5-14
|
Ոգու և հոգու սահմանագծում
2009 | Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009, պրակ 6, էջ 3-13
|
Համակեցության սոցիոմշակութային ինքնության տարատեսակները
2008 | Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, պրակ 4, էջ 3-17
Վարքի սոցիոմշակութային շարժառիթների մարդաբանական բնութագիրը
2008 | Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, պրակ 5, էջ 3-13
|
Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և նույնականության ճգնաժամ
2007 | Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, պրակ 3, էջ 3-13
|
Էթնիկ նույնականության սոցիոմշակութային շարժառիթները
2007 | Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, պրակ 3, էջ 31-42
Ազատական-ժողովրդավարական սոցիոմշակույթը որպես կենսաոճ
2006 | Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, պրակ 2, էջ 3-13
|
Հայկական շարունակականություն
2006 | Article
«Ինչպես եմ տեսնում XXI դարի փիլիսոփայությունը», Երևան, 2006, պրակ 4, էջ 18-29
Особенности формирования национальной и социальной идентичности
2006 | Article
Вестник МАНЭБ (Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности), Санкт-Петеребург, Т. 11, N 8, 2006, стр. 182-186
«Հայկական շարունակականության» հիմնախնդիրը
2005 | Article
Հոդվածների ծողովածու` նվիրված Հայոց Մեծ եղեռնի 90-ամյակին, Երևան, ԵՃՇՊՀ, 2005, էջ 19-31
Փոխակերպվող հասարակության գործառնական վիճակի սոցիալ-փիլիսոփայական բնութագիրը
2005 | Article
Գիտական նյութերի ժողովածու` նվիրված ՎՊՄ ինստիտուտի 35-ամյակին, Վանաձոր, 2005, էջ 46-53
Հայկական շարունակականություն. գործառնության հուսալիության հիմնահարցը
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 3-13
|
Ազգային ինքնութեան պահպանման մասին
2004 | Article
«Դրօշակ» /Եռամսեայ Պաշտօնաթերթ/, Երևան, 2004, Թիվ 1(1581), էջ 73-92
Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ
2004 | Book
Մենագրություն, Երևան, 2004, էջ 152
Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային Հայաստանում
2003 | Article
Երևան, 2003, էջ 81
Հայաստանի քաղաքական համակարգի յուրահատկությունները
2003 | Article
Դրոշակ, Երևան, 2003, N 3(1578), էջ 8-29
Ազգային ինքնութիւն եւ կեանքի մշակոյթ
2003 | Article
«Դրօշակ», Երևան, 2003, N 4(1580), էջ 63-77
Դարձյա՞լ Լիր արքայի կարգավիճակում
2002 | Article
«Աշխարհայացքայինը ժամանակակից կրթամշակութային համակարգում» ժողովածու, Երևան, 2002, էջ 23-27
Ազգային կենսափիլիսոփայության պատմափիլիսոփայական վերլուծություն
2002 | Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, պրակ 1, էջ 7-28
Քաղաքակրթության սոցիալական և մարդկային որակների համատեղման հիմնահարցը
2002 | Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, պրակ 1, էջ 52-68
Ազգային կենսափիլիսոփայության ակունքները
2002 | Article
«Դրoշակ», Երևան, 2002, N 3(1575),էջ 47-63
Տրանսֆորմացիոն գործընթացների ազգային գործունեական առանձնահատկությունները (իրադրային վերլուծություն)
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 3-15
|
Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ
2000 | Book
Մենագրություն, Երևան, 2000, էջ 268
Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային Հայաստանում
2000 | Book
Մենագրություն, Երևան, էջ 81
Ազգային գաղափարախոսութիւն եւ պետական քաղաքականութիւն (իրադրային վերլուծութիւն)
1995 | Article
«Դրօշակ», Աթենք, 1995, N 22, Էջ 18-25
Ազգային գաղափարախոսութիւն եւ պետական քաղաքականութիւն (իրադրային վերլուծութիւն)
1995 | Article
«Դրօշակ», N 20-21, Աթենք, 1995, էջ 46-52
Սոցիալական խնդիրը որպես գործունեության համակարգի զարգացման ու գործառնության ծրագիր
1989 | Article
«Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1989, Էջ 128-141
Վերակառուցումը որպես սոցիալ-տնտեսական խնդրի օպտիմալ լուծման եղանակ
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 3-13
|
Գործունեության համակարգի օպտիմալ գործառնության սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը
1987 | Article
«Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, էջ 219-231
Գործունեության վերարտադրության պրոցեսի մեջ անձի ներառնվածության պրոբլեմը
1987 | Article
«Հասարակական հարաբերություններ և անձի վերարտադրության սոցիալ-փիլիսոփայական տեսանկյունները» Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, էջ 81-112
Անձի սոցիալական ակտիվությունը սոցիալիզմի պայմաններում
1986 | Article
«Գիտելիք», Երևան, 1986, էջ 32
Անձի ակտիվության պրոբլեմը սոցիալիզմի պայմաններում
1985 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1985, էջ 50
Միջանձնային փոխհարաբերություններին սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը
1982 | Article
«Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1982, էջ 16-27
Գործունեության մեջ անձի ներառնվածության հասարակական և անհատական դետերմինացիայի հարաբերակցությունը
1982 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 7, 1982, էջ 11-18
Микросреда и трансформация общественных ценностей в ценностную ориентацию личности
1979 | Article
"Образ жизни и ценностные ориентации личнпсти", Ереван, 1979, 49-61