Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Eleonora A. Zakaryan

Associate Professor | Chair of Personality Psychology
Education (beginning with IHE)
1965 - 1970 The Faculty of Philosophy in YSU

Academic degree
Candidate of Psychological sciences, 19.12.1990
PhD thesis "Psychological peculiarities of university professor's reputation"

Professional experience
1991 - until now: Assistant professor of YSU
1981 - 1990: Lecturer, senior lecturer of Chair of Psychology, YSU
1972 - 1980: time lecturer and senior assistant at the laboratory of Psychology
1972 - 1976: Production Zooengineering Post graduate student
1970 - 1972: Head of Cabinet of Philosophy
2000 - 2008: Lecturer of Psychology at the Fr. Etchmiadzin’s Gevorgyan

Academic courses
Developmental Psychology
Pedagogical Psychology
General Psychology
Game Psychology
Communication Psychology
Methods of Psychology’s Teaching
University psychology
Management Psychology
Speciality’s Modern problems
Methods of Age trainings and psycho diagnostics
Issues of Educational Psychology
Childhood Psychology
Child psychoanalysis

Scale of professional interests
Person forms and Education reforms
Education and upbringing
Age crisis
Child, adolescent and family
Game and socialization
Education Management
Child psychoanalysis

Participation in grant projects
1996 - 1998: Resilience Program (Edith Grotberg)
2000: Psychological and psychiatric program to refugees, Mission Armenia
2002 - 2003: "Sects impact on a person's mental health ", Department of Psychology
2015: Lectures and trainings for Syrian armenians / social adjustment and psychological recovery/, " Amkor " organization

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
2003 - 2007: 020 professional board member of the ASPU
Member of the Scientific Council of the Faculty of Philosophy and Psychology
2004 - until now: Full member of the Psychological International Organization of America, the "International Council of Psychologists" /ICP/

Awards
2014 Gold Medal of YSU

persona@ysu.am

Զաքարյան Է. , Միքայելյան Մ.
Փոխհատուցման բազմաբնույթ մեխանիզմները և դրանց կիրառական նշանակությունը հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների զարգացման գործում
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր: Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2016, էջ 49-60
|
Սոցիալական և հուզական ինտելեկտի զարգացման հիմնահարցը տարիքային հոգեբանության տեսանկյունից
2015 | Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 111-114 էջ
|
Պատասխանատվությունը որպես անձի հոգեսոցիալական հասունության կարևոր բաղադրիչ
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 54-64
|
Պատասխանատվությունը որպես անձի հոգեսոցիալական հասունության կարևոր բաղադրիչ
2015 | Article
«Բանբեր» Երևանի համալսարանի, Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, №1 (16), 2015, էջ 54-64
Զաքարյան Է. , Գրիգորյան Կ.
Մանկական վախերը և դրանց կապը ծնող-երեխա փոխհարաբերության հետ
2014 | Article
«Մանկավարժական միտք», 3-4, Երևան, 2014, 273-278
Զաքարյան Է. , Միքայելյան Մ.
Հանրակրթական համակարգում հոգեբա¬նական անվտանգության ապահովման բաղկացուցիչները
2014 | Article
«Գիտությունը և կրթությունը Արցախում» Գիտամեթոդական ամսագիր, 2014, 1-2, էջ 26-34
Հայոց ցեղասպանությունը և ազգային ինքնության պահպանման հոգեբանական առանձնահատկությունները
2014 | Article
«Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հոկտեմբեր, 2014, էջ 456-459
Անձի պատասխանատվության զարգացումը՝ որպես հոգեսոցիալական հասունության երաշխիք
2014 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», № 3-4, 2014, էջ 4-10
Զաքարյան Է. , Միքայելյան Մ.
Դպրոցական հարմարման հոգեբանական առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարաններում
2013 | Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», Գիտահանր. հանդես, Երևան, 2013 (1-2), էջ 33-41
Զաքարյան Է. , Միքայելյան Մ.
Անձնային զարգացումը որպես դպրոցի կարևորագույն գործառույթ
2013 | Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», IV Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 147-150
Զաքարյան Է. Ա. , Միքայելյան Մ. Հ.
Դպրոցական հարմարման հոգեբանական առանձնահատկությունները տարրական դասարաններում
2013 | Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը» N 3, Երևան, 2013
Երեխայի տոկունությունը որպես հոգեբանական անվտանգության երաշխիք
2011 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1 - 2, 2011, էջ 23 - 27
Specialty choice motivation as a management productivity, University Education for the 21st Century
2010 | Article
Proceedings of International Conference, Yerevan, 2010, p. 147 - 151
Профессионально-творческое саморазвитие личности студента как способ самоактуализации
2009 | Article
"Проблемы развития личности", Материалы международной научной конференции, Ереван, 2009, с. 283 - 286
Բարձրագույն դպրոցի դասախոսի ինքնիրականացման հիմնախնդիրը
2009 | Article
Ա. Մասլոուի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 11 - 16
Բռնության ենթարկվող երեխայի անձնային առանձնահատկությունները
2009 | Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (ԵՊՀ 90-ամյակին նվ. գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, էջ 288 - 300
Տարիքային հոգեբանություն և մանկավարժական հոգեբանություն դասընթացների ուսումնական ծրագրեր
2009 | Book
Դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 41 էջ
Пути формирования модели специалиста как гарантия реформирования образования
2008 | Article
"Психологические проблемы реформирования образования", Сборник материалов международной научной конференции, Ереван, 2008, с. 319 - 322
Անվանի հոգեբանի 90-ամյակի առթիվ
2008 | Article
«Ընտանիք և դպրոց», Գիտամեթոդական ամսագիր, N 4, Երևան, 2008, էջ 48 - 58
Վախի դրսևորումները երեխայի զարգացման տարբեր տարիքային փուլերում և հոգեշտկողական աշխատանքների կազմակերպումը
2008 | Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական պարբերական, Երևան, 2008, էջ 92-102
|
«Զոհ» հասկացության ստուգաբանությունը, դասակարգումը և տիպաբանությունը
2007 | Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», թիվ 26, Երևան, 2007, էջ 89 - 96
Բուհում հոգեբանության դասավանդման նշանակությունը ուսանողի անձնային որակների ձևավորման վրա
2007 | Article
Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները», Երևան, 2007, էջ 56 - 59
Կարոտաբաղձությունը որպես հոգեբանական հիմնահարց
2005 | Article
«Ցեղասպանություններ. հոգեբանական, սոցիալական, ազգագրական և հոգևոր իմաստավորում» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2005, էջ 20 - 21
Բռնության զոհ դարձած երեխաների հոգեկան առանձնահատկությունները
2005 | Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», N 4, 2005, էջ 196 - 197
Մանկավարժական գործունեության հիմնական ֆունկցիաները
2001 | Article
Շուշիի ռեալական ուսումնարանի հիմնադրման 120-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2001, էջ 105 - 106
Մանկավարժական գործունեության հիմնական ֆունկցիաները
2001 | Article
«Տարրական կրթության ուսուցիչների պատրաստման և վերապատրաստման արդի հիմնահարցերը», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, պրակ 1, Երևան, 2001
Մանկական նևրոզների առաջացման սոցիալ-հոգեբանական պատճառները
2000 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Ղարաբաղում», Գիտական հանրամատչելի և մեթոդական պարբերական, N 4, 2000
Zakaryan E. , Danielian M.
Adaptation of disabled children at school
2000 | Article
XXVII International Congress of psychology, Stockholm, Sweden, 2000, p. 63 - 64