Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Hrachik Gh. Mirzoyan

Professor | Chair of History of Philosophy
Education
1958 - 1963: YSU, Department of History
1963 - 1966: YSU, Post-graduate studies

Academic degree
Candidate of Philosophical Sciences, “Philosophy of Simeon Djughayetsi”, 1967, YSU.
Doctor of Philosophical Sciences, “Critical analysis of Armenian Philosophical Thought of 17th Century”, 1984, YSU

Professional experience
1971: Docent, Chair of History of Philosophy
1978: Professor, Chair of History of Philosophy
1998 - 2004: Dean, Department of Philosophy, Sociology and Psychology
2005 - present: Dean, Department of Philosophy and Psychology

Academic courses
History of Armenian Philosophy, History of Modern Philosophy

Framework of Scientific Research
Armenian Philosophy, History of Culture

Languages
Armenian, Russian, German (with vocabulary)

Membership in Professional Organizations
Deputy Head of Professional Council 013

Awards
Honarary Certificate of Supreme Council of Armenian Soviet Socialist Republic
2 golden medals of YSU

Ո՞վ է Գրիգոր Նարեկացուն վերագրված ճառի հեղինակը
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 3-13
|
Նարեկացու հասցեին հնչած բամբասանքների քննություն
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 59-74
|
Ինչո՞ւ կամ ինչի՞ց է վիրավորված Նարեկացին
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 12-23
|
Գրիգոր Նարեկացու ծննդյան թվականի շուրջ
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 47-60
|
Մատյանում բեկ արմատով բառերի գործածության քննություն
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 14-28
|
Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ
Նարեկացու Մատյանի ներքին կառուցվածքի հիմնախնդիրը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 35-46
|
Ավետիս Երևանցի. վաճառակա՞ն, թե՞ տպագրիչ
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-18
|
Ոսկան Երևանցու ինքնակենսագրությունը
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 43-53
|
Ուսուցիչը
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 57-60
|
К прочтению "Книги" Нарекаци (Նարեկացու «Մատյանի» ընթերցման շուրջ)
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 17-25
|
Արդյո՞ք եղել են հակահակոբյան ժողովներ (հնատիպ սկզբնաղբյուրների քննական վերլուծություն)
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 138.1, Երևան 2012թ., էջ 14-45
|
Перечитивая Григора Нарекаци. Беседу вела Татьяна Геворкян (Վերընթերցելով Գրիգոր Նարեկացուն: Զրույցը վարեց Տ. Գևորգյանը)
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 65-79
|
Мирзоян Г. К. , Гончар. Н. А.
Почему суд по факту геноцида армян Турция призывает доверить историкам
2012 | Book
издательство ЕГУ, Ереван, 2012, 69 с.
Почему суд по факту Геноцида армян Турция призывает доверить историкам (Ինչու է Թուրքիան կոչ անում Հայոց ցեղասպանության դատը վստահել պատմաբաններին)
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 136.1, Երևան 2012թ., էջ 23-62
|
Азербайджанская версия истории национальной литературы в критическом рассмотрении (Ազգային գրականության պատմության ադրբեջանական տարբերակը քննական դիտարկմամբ)
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 134.1, Երևան 2011թ., էջ 40-59
|
Ստեփանոս Դաշտեցու անտիպ «Զրույց - բանավեճերը»
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 113-138
|
Պատմաբանասիրական դիտողություններ Նարեկացուն վերագրված ճառի մասին
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 37-48
|
Գրիգոր Նարեկացին և հայ առակագրությունը
2008 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 77-89
|
Գրիգոր Նարեկացու բառաստեղծական արվեստը
2006 | Book
Մենագրություն, Երևան, 2006, 125 էջ
Նարեկացու լեզվական ազդեցությունը հետագա դարերի հայ մատենագրության վրա
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 109-132
|
Նարեկացու «Ի սուրբն Յակոբ» ներբողի գրության ժամանակի հարցը
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 63-80
|
Նարեկացու հավատո հանգանակը
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 81-92
|
Նարեկացու բառաշխարհը
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 85-114
|
Աղոթագի՞րք, թե՞ «մատեան ողբերգութեան»
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 71-82
|
Գրիգոր Նարեկացու գրական ժառանգության հարցի շուրջ
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 67-84
|
Գրիգոր Նարեկացի և Գրիգոր Տղա
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 83-94
|
Նարեկի կառուցվածքի շուրջ
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 73-90
|
Նարեկացու առեղծվածը
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 91-112
|
Նարեկի ծածկագրությունների վերլուծության փորձ
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 67-84
|
Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասերը «Լուծմունք «Սահմանաց գրոց» երկի հեղինակ
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 93-106
|
Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի
2001 | Book
Մենագրություն, Երևան, 2001, 271 էջ
Հայ բառարանագրության չգնահատված հուշարձան
2001 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 129-142
|
Արդյո՞ք ամբողջական աշխատություն է «Պատճառ սահմանաց գրոցն»-ը (տպագրվում է հեղինակի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ)
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 73-91
|
Монтескье об армянах (Մոնտեսքյոն հայերի մասին)
1999 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 42-47
|
Ստեփանոս Դաշտեցու առաջին «Զրույց-բանավեճը»
1997 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 89-100
|
Вопрос о взаимоотношении души и тела в армянской философии XVII в. (Հոգու և մարմնի փոխհարաբերության հարցը XVII դ. հայ փիլիսոփայության մեջ)
1997 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 113-117
|
Նորայայտ փաստեր Գրիգոր Տղայի կեանքի եւ գործունեութեան մասին
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 77-88
|
Ստեփանոս Դաշտեցու պատմամշակոլթային արժեքը
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 106-119
|
Հայ-իրանական մշակութային համագործակցության պատմության արժեքավոր սկզբնաղբյուր
1994 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (83), Երևան 1994թ., էջ 89-97
|
18-րդ դարի մի անտիպ գրախոսություն
1993 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 111-117
|
Հովհաննես Ջուղայեցու «Քերականութիւն»-ը
1993 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (79), Երևան 1993թ., էջ 102-125
|
Հովհաննես Ջուղայեցու «Համառօտ տրամաբանութիւն» աշխատությունը
1992 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 103-120
|
Историко-филологические заметки о литературном наследии Степаноса Даштеци (Ստեփանոս Դաշտեցու գրական ժառանգությունը (պատմաբանասիրական դիտողություններ))
1992 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 41-49
|
Հովհաննես Անկյուրացու մատենագրական ժառանգությունը
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 47-55
|
XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն
1983 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1983, 434 էջ
Արիստոտելի «Մետաֆիզիկայի» հայերեն թարգմանության ու մեկնության հարցի շուրջը
1983 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 83-92
|
Հայ փիլիսոփայական մտքի անցյալի ընդհատված ավանդույթների վերականգնումը XVII դարում
1981 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 100-115
|
Հովհաննես Ջուղայեցու «Գիրք սրբազնագործութեան» երկի տպագրության շուրջը
1980 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (42), Երևան 1980թ., էջ 58-68
|
Դավիթ Անհաղթի «Սահմանաց գրքի» անանուն մեկնությունը
1980 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (40), Երևան 1980թ., էջ 115-159
|
Սիմեոն Զուղայեցի և Ոսկան Երևանցի
1978 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (36), Երևան 1978թ., էջ 186-192
|
Սիմեոն Ջուղայեցի
1971 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1971, 235 էջ