Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Liana S. Sargsyan

Lecturer | Chair of Personality Psychology
Education
2014 - 2018: YSU Faculty Of Philosophy And Psychology, PhD student (“General Psychology, Theory and History of Psychology, Personality Psychology” specialization )
2012 - 2014: YSU Faculty Of Philosophy And Psychology, Master’s degree in Psychology (“Personality Psychology and Psychological Counseling” specialization)
2008 - 2012: YSU Faculty Of Philosophy And Psychology, Bachelor’s degree in Psychology

Work experience
2015 up to prior: YSU Faculty Of Philosophy And Psychology, Department of Personality Psychology, Lecturer
2013 up to prior: YSU Faculty Of Philosophy And Psychology, Department of Personality Psychology, Senior Lab Assistant

Lectures
Basics of Psychology (lecture), Differential Psychology (seminar, practical course), Personality Psychology (seminar), Personality Theories (seminar), Personal Growth (practical course)

Fields of scientific intrests
Value Orientations, Motivation Psychology, Psychology of Consumer Behavior, Economic Psychology

Languages
Armenian, Russian, English

Գալավարյան Լ.Կ., Սարգսյան Լ.Ս.
Կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների ինքնավերաբերմունքի եվ սոցիոմետրիկ կարգավիճակի փոխկապվածությունը
2019 | Article
Проблемы Развития Личности В Условиях Глобализации: Психолого-Педагогические Аспекты, 2019, 171-180 էջ
Մովսեսյան Ք.Ա., Սարգսյան Լ..Ս.
Դպրոցական տագնապայնության եվ ուսումնական մոտիվացիայի փոխկապվածությունը կրտսեր դպրոցական տարիքում
2019 | Article
Проблемы Развития Личности В Условиях Глобализации: Психолого-Педагогические Аспекты, 2019, 498-507 էջ
Երիտասարդների արժեքային կողմնորոշիչների եվ սպառողական վարքի դրդապատճառների փոխկապվածության առանձնահատկությունները
2019 | Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, #2(4), 396-402 էջ
The role of value orientations in consumer buying behavior of Armenian young adults
2018 | Thesis
19th European Conference on Personality (ECP 19), Croatia, Zadar, 2018, p. 341
Սպառողական վարքի դրդապատճառները հայ երիտասարդների շրջանում
2018 | Article
Արդի հոգեբանություն (գիտական հանդես №1), 2018, էջ 109-117
|
Երիտասարդների սպառողական վարքի բնութագրիչները
2017 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, 84 էջ
Երիտասարդների արժեքային կողմնորոշիչների և տնտեսական ինքնության փոխկապվածության առանձնահատկությունները
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016թ․, 113-127 էջ, Հայաստան
Սպառողական վարքը որպես հոգեբանական ուսումնասիրության հիմնահարց
2015 | Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 5-րդ միջազգային գիտաժողով, 2015, 259-262
Երիտասարդների արժեքային կողմնորորոշումների հոգեբանական բնութագիրը
2014 | Article
«Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հոկտեմբեր, 2014, էջ 284-287