Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Marine M. Sahakyan

Associate Professor | Chair of General Psychology
Education
1994 - 1998: Yerevan State University, Department of Philosophy, Sociology and Psychology, Postgraduate Student
1989 - 1994: Yerevan State University, Department of Applied Mathematics

Academic degree
2008 PhD in Psychological Science, Council of Armenian State Pedagogical University

Professional experience
2009 - present: Yerevan State University, Chair of General Psychology, Assistant Lecturer
1996 - 2009: Yerevan State University, Faculty of Philosophy and Psychology, Chair of Psychology, Assistant Lecturer

Academic courses
Cognitive Processes Psychology, Emotional Sphere Psychology, General Psychology, Management Psychology

Scale of professional interests
Business Psychology, Management Psychology, Engineering Psychology, Social Psychology, Practical Psychology

Languages
Armenian, Russian, English

Особенности эксплицита и имплицита спортивного тренера
2017 | Thesis
Образование и спорт в эпоху могущества и счастья. 2017, стр. 182
Լիդերության մոդելի հոգեբանական հիմքերը (արդյունավետ գործող ղեկավարի օրինակով)
2017 | Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2017թ․, 306 էջ
Արդյունավետ գործող ղեկավարի էքսպլիցիտի և իմպլիցիտի առանձնահատկությունները
2017 | Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 216-220
|
Компоненты психограммы преподавателя
2016 | Article
Высшая. 2016, стр. 582-586
Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 140 էջ
|
Կառավարման հոգեբանություն
2015 | Manual
ՈՒսումնամեթոդական ուղեցույց, Հեղ. հրատ., Երևան, 2015, 45 էջ
|
Սոցիալական տարբեր խմբերի ներգրավվածությունը հոգեբանական պատերազմում
2014 | Article
«Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊԲՀ, ԵՊՀ, ՀՊՄՀ, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 147-151
Ուսանողի անձի արժեքային համակարգը և կրթության արդյունավետությունը
2014 | Article
ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Զանգակ հրատարակչություն, Երևան, 2014, էջ 106-114
Շփման մեջ խոսքի հարալեզվական մասի հետ կապված հարցեր
2012 | Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2012, էջ 86-90
Աղանդների քայքայիչ ներգործությունը անձի վրա
2011 | Article
Հայաստանի 3-րդ Միջազգային բժշկական Համագումարի նյութեր, ԵրՊԲՀ, «Ասողիկ» հրատ., 2011, էջ 210-211
Problems connected with the psychological character of the pain
2011 | Article
World Psychiatric Association, Regional Meeting, "Mental health in a changing world", Abstract book, 2011, Yerevan, p. 96-97
Կրոնի և հոգեբանական գիտության կապը
2010 | Article
«Ժամանակակից մարտահրավերներ» միջբուհական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված աստվածաբանության ֆակուլտետի 15-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 26-33
Особенности личности руководителя
2010 | Article
"Современные Прикладные Направления и Проблемы Психологии", "Ананьевские Чтенея-2010", Материалы научной конференции, Часть I, изд-во Петербургского университета, 2010, с. 374-376
Հաղորդակցության սինտոնիկական մոդելը կառավարման հարաբերություններում
2010 | Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 7-10
Արդյունավետ գործող ղեկավարի անձնային առանձնահատկությունները
2009 | Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», թիվ 2 (5), «Զանգակ-97», Երևան, 2009, էջ 99-105
Հոգեբանության դասախոսության կազմակերպման արդյունավետությունը և ուսանողի ինքնիրացումը
2009 | Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 163-165
Սեյրան Ամիրյան , Մարինե Սահակյան
Հոգեբանական մտորումներ եղեռնի մասին
2008 | Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», թիվ 1-2, 2008, էջ 63-66
Գիրքը որպես հոգեամոքիչ միջոց
2008 | Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները» երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 118-121
Հոգեբանության դասավանդումը ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում
2007 | Article
«Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 118-120
Գարեգին Նժդեհը որպես լիդեր
2006 | Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 3-4, 2006, էջ 110-119
Հայ վաճառականության հոգեբանական առանձնահատկությունները
2005 | Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 2-3, 2005, էջ 29-42
Մանկավարժի հաղորդակցման ընդունակության հոգեբանական արժեքավորումը
2005 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, 1-2, 2005, էջ 82-86
Սեյրան Ամիրյան , Մարինե Սահակյան
Հոգեբանական մտորումներ եղեռնի մասին
2005 | Article
«Ցեղասպանություններ, Հոգեբանական, սոցիալական, ազգագրական և հոգևոր իմաստավորումը», Գիտաժողով II, Երևան, 2005, էջ 8-9
Արդյունավետ լիդերության տրամաբանական մակարդակների մոդելավորումը ՆԼԾ-ի միջոցով
2005 | Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 95-105
Էմպաթիան որպես ուսուցչի գործունեության արդյունավետության ապահովման անհրաժեշտ պայման
2003 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, 1-2, 2003, էջ 41-45
Հրամանատարի որոշում կայացնելու հոգեբանական հիմքերը
2003 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2003, էջ 115-119
Психологическое своеобразие управления в современных экономических отношениях
2002 | Article
"Рынок капитала в Армении", аналитический журнал, N 1-2 (83,84), 2002, с. 50-55
Մարդկային գործոնի դերը կառավարման հարաբերությունների զարգացման ընթացքում
2002 | Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 3-4, 2002, էջ 57-67
Հոգեբանական ծառայության հրատապությունը դպրոցում
2001 | Article
«Գործնական հոգեբանության զարգացման հեռանկարները Հայաստանում» երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, էջ 51-52