Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Nelli A. Alaverdyan

Deputy Dean | Chair of History of Philosophy
Education
1986 - 1991: Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Yerevan State University
1991 - 1994: Post graduate stady of faculty Philosophy, Sociology and Psychology, Yerevan State University

Scientific degree
Candidate of philosophical sciences, 2015,
Theme:ʺThe Tradition as a Mode of Constructing the Social System ̏

Work experience
From 2010 till now: lecturer of Chair of Theoretical Philosophy and Logic, YSU
2005 - 2010: deanery programmer of faculty Philosophy and Psychology, Yerevan State University
From 1994 - 2005: Senior Assistent at Chair of History of Philosophy of Yerevan State University

Lectures
Basics of Philosophy, Logic

Fields of scientific intrests
Modern Philosophy, Social Sistems and Transformation, National Identity, Culture and Civilization

Taking part in grant programms
From 2008 - 2010: The spiritual crisis of modernity and its peculiarities in contemporary transformative Armenian society

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
2006 - 2008: Member of the Scientific Council YSU

nalaverdyan@ysu.am

Սոցիալական նոր իրականությունը և արժեքների սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումները
2022 | Article
Արդի հոգեբանություն, գիտական հանդես, Երևան 2022, հ․1(10), 3-10
|
Ժամանակակից հասարակության արժեքա-նորմատիվ բաղադրիչի վերափոխման առանձնահատկությունները
2021 | Article
Գիտությունը սպորտում․արդի հիմնախնդիրներ, գիտամեթոդական պարբերական, N2(4), Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ, Երևան, 2021թ․, 124-133
|
Էթնիկականն ու քաղաքացիականը ազգային ինքնության արդիականացման համատեքստում
2019 | Article
«Արդի հոգեբանություն», Գիտական հանդես, N2(5), «Անտարես» հրատ., Երևան, 2019թ., 253-259
|
Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ
2019 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019թ., 160 էջ
|
Ավանդույթների և նորարարության փոխհարաբերությունը սոցիալական համակարգում
2014 | Article
«Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., էջ 54-56
|
Տեղեկատվական հասարակությունը և նոր սոցիոմշակութային համակարգը
2013 | Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր., Երևան, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2013թ., էջ 9-12
|
Ավանդական սոցիոմշակութային արժեքների և հասարակության փոխազդեցության մոդելը
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 140.4, 2013, էջ 42-48
|
Ազգային ինքնության և նույնականության հիմնախնդիրները համաշխարհայնացման համատեքս-տում
2009 | Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, (23-24 հոկտեմբեր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ., էջ 6-10
|
Հիշողությունը որպես սոցիոմշակութային ժառանգության մեխանիզմ
2009 | Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 1(4), Եր.: «Զանգակ-97», 2009թ., էջ 168-174
|
Ավանդույթները որպես ազգային բնավորության ձևավորման և պահպանման մեխանիզմ
2008 | Article
Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն: Գիտական հոդվածների ժողովածու.-Եր.: Լիմուշ, 2008թ., էջ 86-98
|
Անհատական և կոլեկտիվ ինքնության սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները
2008 | Article
Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ: Հոդվածների ժողովածու.- Պր. 5- Եր.: Լիմուշ, Երևան, 2008թ., էջ 100- 108
|
Ավանդույթների գործառնական առանձնահատկությունները արդի համաշխարհայնացման համատեքստում
2008 | Article
Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ: (Հոդվածների ժղվ.).-Պր.4-Եր.: Լիմուշ.- 2008թ., էջ 70-79
|
Ծեսը որպես սոցիոմշակութային հիշողություն
2007 | Article
Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ.- (Հոդվածների ժողո-վածու).- Պր. 3- Եր.: Ասողիկ, 2007թ., էջ 181-194
|
Ավանդույթների դերը հասարակական հարաբերությունների գործառնական համակարգում
2006 | Article
Իմաստասիրական անդրադարձներ: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2006թ., էջ 156-166
|