Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Satenik K. Grigoryan

Lecturer | Chair of General Psychology

Դեստրուկտիվ էսթետիկայի դրսևորումները հայաստանյան մեդիայում
2020 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն(տեսության և պատմության հարցեր) 3/15
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2020թ., էջ 40-53:
«Օվերտոնի պատուհանի» կիրառելիությունը հայաստանյան մեդիայում
2019 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն(տեսության և պատմության հարցեր) 2/14
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019թ., էջ 61-68:
Կազմակերպության խորհրդանիշի հոգեբանական ներգործությունը PR ռազմավարության վրա
2017 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017 թ. տարեկան գիտական նստաշրջանի նյութեր/Հասարակական գիտություններ (Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, ժուռնալիստիկա)/
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ., էջ 354-362:
Գովազդի դերն ու նշանակությունը դեռահասի առօրյայում
2016 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015 թ. տարեկան գիտական նստաշրջանի նյութեր/Հասարակական գիտություններ (Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, ժուռնալիստիկա)/
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016թ., էջ 130-133:
Գովազդի ձևավորման հոգեբանական առանձնահատկությունները հայաստանյան հեռուստաշուկայում
2016 | Article
«Այլընտրանք» եռամսյա գիտական հանդես, Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 2016թ, Երևան, էջ 230-235:
Ներազդման տարաբնույթ միջոցների կիրառման հոգեբանական առանձնահատկությունները գովազդում
2014 | Article
Երիտասարդ հոգեբանների միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, «Հոգատար բարեկամ» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն/ խմբագրական կազմ.- Երևան 2014թ., Էջ 33-36:
Գովազդային արտադրանքի հետազոտության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
2013 | Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր», 4-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Էդիթ Պրինտ հրատ., 2013, էջ 64-67: