Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Seyran A. Zaqaryan

Head of Chair | Chair of History of Philosophy
Education
1979 - 1984: YSU, Department of History
1984 - 1988: YSU, Post-graduate studies

Academic degree
Candidate of Philosophical Sciences, “The Issue of Relationship between General and Singular in Armenian Philosophy 0f 13-14th Centuries”, 1988, YSU
Doctor of Philosophical Sciences, “The Problem of Man in Armenian Philosophy of 13-15th centuries.”, 1999, YSU

Professional experience
1987 - 1992: Assistant, Chair of History of Philosophy
1992 - 2004: Docent, Chair of History of Philosophy
2000 - 2001: Acting Head, Chair of History of Philosophy
2001 - present: Head, Chair of History of Philosophy
2004 - present: Professor, Chair of History of Philosophy

Academic courses
Ancient Philosophy, History of Medieval and Renaissance Philosophy, Philosophy of and Moral Nihilism

Scale of professional interests
Armenian Philosophy, History of Culture

Languages
Armenian, Russian, English, Ancient Greek

Professional membership
Scientific Secretary of Professional Council 013

Ազգային-մշակութային ինքնօրինության տեսությունը XX դարասկզբի հայ սոցիալ-փիլիսոփայական մտքում
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 3-17
|
Ազգային ինքնության կորստի վախերը և դրանց հակազդման ձևերը
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ3-17
|
Գրիգոր Տաթևացին ողորմություն առաքինության մասին
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 1 (33), էջ 3-17
|
Տիեզերքի բնափիլիսոփայական պատկերը ըստ Գրիգոր Տաթևացու
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 19-32
|
Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու միաստվածապաշտական վարդապետությունը
2021 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 50-65
Տիեզերքի բնափիլիսոփայական պատկերը ըստ Գրիգոր Տաթևացու
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2021, թիվ 1, էջ 19-32
Աստծո անվանումների հարցը Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքում
2021 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 172-186
Ժամանակակիցները սուրբ Գրիգոր Տաթևացու մասին
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 2 (32), էջ 47-58
|
Հայոց ինքնությունը անհատակենտրոն եվ կոլեկտիվակենտրոն մշակույթների աղավաղված ձեվերի համածիրում
2020 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2020, 1 (31), 3-14 էջ
Ազգայնության եվ միջազգայնության մեծ տեսաբանը
2020 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2020, 1 (69), 44-70 էջ
Սուրբ գրիգոր տաթեվացին աստվածաբանության մասին
2020 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Գ, 38-55 էջ
Ազգի բնութագրման հարցը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցում (գրիգոր տաթեվացի եվ ղազար ջահկեցի)
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2020, 1, 88-98 էջ
Հայոց ինքնությունը անհատակենտրոն և կոլեկտիվակենտրոն մշակույթների աղավաղված ձևերի համածիրում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 3-14
|
Գրիգոր Տաթևացու բարոյագիտական ուսմունքը
2020 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 196 էջ
Հայրենիքի և հայրենասիրության թեման «Էջմիածին» ամսագրում (1940-1960-ական թվականներ)
2020 | Article
«Էջմիածին», 2020, ԺԲ, էջ 34-44
Գրիգոր Տաթևացու փիլիսոփայության ակունքները, գաղափարները և իմաստասիրման եղանակի յուրահատկությունները
2020 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 8-18
Գարեգին Նժդեհը արդիական խոսույթների լուսածիրում
2020 | Article
«Էջմիածին», 2020, Թ, էջ 132-143
Արդարության հարցը Գրիգոր Տաթևացու փիլիսոփայության մեջ
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 3 (30), էջ 3-15
|
Գրիգոր Տաթևացու բարոյագիտական հայացքները
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 3 (30) էջ 3-15
|
«Երկու ճշմարտությունների» հարցը Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 17-28
|
Ս. գրիգոր տաթեւացու ուսմունքն առաքինությունների մասին
2019 | Article
Էջմիածին, 2019, Զ, 24-44 էջ
Գրիգոր տաթեվացու բարոյագիտական հայացքները
2019 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2019, 3, 30, 3-16 էջ
Ս. գրիգոր տաթեւացու ուսմունքը մեղքի մասին
2019 | Article
Էջմիածին, 2019, Ժ, 27-47 էջ
Միջնադարյան հայոց համալսարանը
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 3(18), 3-11 էջ
Հայոց առաքելության առեղծվածը
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 3-17
|
«Իմաստության» բնութագրությունը Գրիգոր Տաթևացու աստվածաբանական - իմաստասիրական ուսմունքում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 17-30
|
Իմաստասիրականը Հովհան Օձնեցու հոգևոր ժառանգության մեջ
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 44-58
|
«Մահ կամ ազատություն» երկընտրանքը հայոց ինքնության մեջ
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 30-42
|
Գուրգեն Մահարու «Հայկական բրիգադ»-ը ազգային ինքնության համատեքստում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 32-46
|
«Մենք»-ի և «նրանք»-ի կերպարները հայկական էպոսում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 12-28
|
Դամասկոսում Հովհան Օձնեցու կնքած «պայմանագրի» («ապահովագրի») գնահատման հարցի շուրջ
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 28-46
|
Հովհան Օձնեցու գործունեության գնահատումը ազգային ինքնության համատեքստում
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1 (13), էջ 177-194
|
Essays on Armenian Philosophy at the End of the 20th Century and the Beginning of the 21th Century
2018 | Article
Concordia.International Journal of Philosophy, 2018, 73, 7-18 pp.
|
Դավիթ Անհաղթի` հոգու խնամքի իմաստասիրությունն արդիականության լուսածիրում
2018 | Article
Էջմիածին, 2018, Ա, էջ 148-154
|
Նեմեսիոս Եմեսացի և Հովհան Որոտնեցի (փիլիսոփայական առնչություններ)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-19
|
Հովհան Որոտնեցի
2017 | Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 232 էջ, Հայաստան
Արիստոտելյան գաղափարները Գրիգոր Տաթեվացու փիլիսոփայության մեջ
2017 | Article
Էջմիածին: 2017թ․, Դ, 114-134 էջ, Հայաստան
The Problem of Eternity of the World in the Philosophical-Theological Theory of Grigor Tatevatsi
2017 | Article
Wisdom. 2017, (1)8, pp. 95-99
|
Արդյո՞ք սքոլաստիկական էր XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1 (10), 162-174 էջ, Հայաստան
|
Особенности образа «другого» (врага) в армянском эпосе
2017 | Article
Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 60-65
Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ
Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը
2017 | Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 236 էջ
Аристотелизм в средневековой армянской философии
2017 | Article
Արիստոտելի ժառանգությունը հայոց մշակույթի համատեքստում: Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 10-22
Ս. Հովհան Օձնեցու իմաստասիրական հայացքների գնահատումը հայ փիլիսոփայապատմական գրականության մեջ
2017 | Article
Էջմիածին, 2017, ԺԲ, էջ 77-100
|
Հայկական արիստոտելականություն
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-20
|
Հոգու մասին Արիստոտելի ուսմունքի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-17
|
XIV-XV դարերի հայ փիլիսոփայությունը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցի համատեքստում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-20
|
Հովհան Որոտնեցու իմացաբանական հայացքները
2016 | Article
Էջմիածին: 2016թ․, ՀԳ տարի, Դ, 26-51 էջ, Հայաստան
Средневековый спор об универсалиях (критический анализ оценок)
2016 | Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, 12 /20/, стр. 133-137
Վահրամ Րաբունու պատմափիլիսոփայական ու քաղաքագիտական հայացքները
2016 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, 4, 130-146 էջ, Հայաստան
К вопросу армянского аристотелизма
2016 | Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, 10 /18 /, стр. 125-127
Հովհան Որոտնեցու մարդաբանական և բարոյագիտական հայացքները
2016 | Article
Էջմիածին: 2016թ․, ԺԱ, 25-52 էջ, Հայաստան
Ընդհանրականների (ունիվերսալիաների) հիմնահարցի արիստոտելյան ըմբռնումը Տաթևի դպրոցում
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 3, 157-174 էջ, Հայաստան
|
Философское учение Св. Григора Татеваци
2016 | Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, 11/19/, 82-84 pp.
Հովհաննես Պլուզ Երզնկացին իշխանության և կառավարման մասին
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-22
|
Հայկական էպոսի հերոսների վարքագիծը ազգային ինքնության համատեքստում
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 2 (17), էջ 3-16
|
Հովհան Որոտնեցու ուսմունքը հոգու և մարմնի հարաբերակցության մասին
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 20-40
|
Հոգու միջնադարյան ըմբռնման յուրահատկությունները (Հովհան Որոտնեցու ուսմունքի օրինակով)
2015 | Article
Հոգեկան առողջության հայկական հանդես, 2015թ․, 6 (2), 49-53 էջ
Հովհան Որոտնեցու բնազանցական-գոյաբանական հայացքները
2015 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, 4, 55-79 էջ
|
Սոցիալական համերաշխության հարցը XIII-XV դարի հայ փիլիսոփայության մեջ
2015 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, 3, 125-142 էջ
|
Տաթևի դպրոցի փիլիսոփայության գնահատության հարցի շուրջ
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 54-66
|
Հեթանոսականի և քրիստոնեականի հարաբերակցության հարցը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցում (Ագաթանգեղոս)
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 3-11
|
Ունիվերսալիաների հիմնահարցի էությունը: Ռեալիզմի, նոմինալիզմի և կոնցեպտուալիզմի բնութագիրը
2012 | Article
«Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն», «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 4-19
Հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցի կառուցաստեղծման պատմությունից (Եղիշե)
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 135.1, Երևան 2011թ., էջ 3-15
|
Ունիվերսալիաների հիմնահարցի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 14-25
|
Ունիվերսալիաների հիմնահարցի մեկնաբանությունը 14-րդ դարի կաթոլիկ քարոզիչների աշխատություններում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 133.1, Երևան 2011թ., էջ 3-14
|
Նարեկացիագիտական արժեքավոր հետազոտություն
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 132.1, Երևան 2010թ., էջ 66-72
|
Անվանի հայագետը (պրոֆ. Հ. Ղ. Միրզոյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 131.1, Երևան 2010թ., էջ 78-81
|
Ունիվերսալիաների հիմնախնդրի միջնադարյան լուծումների մարքսիստական գնահատության հարցի շուրջ
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 39-47
|
Հայկական թեմատիկան Վլադիմիր Սոլովյովի ստեղծագործություններում
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 12-27
|
Միջնադարյան հայ փիլիսոփայության մեջ ունիվերսալիաների հիմնահարցի մեկնաբանման վերագնահատման փորձ
2008 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 90-102
|
Փիլիսոփայության պատմություն
2007 | Article
Մենագրություն, Երևան, 2007, 359 էջ
Հայկական Վերածննդի հարցը (մեթոդաբանական վերլուծություն)
2006 | Article
Մենագրություն, Երևան, 2006, 196 էջ
Համլետ Ա. Գևորգյան, Փիլիսոփայություն. Պատմություն. Մշակույթ
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 216-221
|
Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր, Լուծմունք «Սահմանաց գրոց»
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 201-203
|
Հայ փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ
2004 | Book
Մենագրություն, Երևան, 2004, 75 էջ
Նարեկացու սխրանքը
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 23-36
|
Մարդու և բնության փոխհարաբերության հարցը Հովհաննես Սարկավագի «Բուն իմաստութեան» քերթվածում
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 19-26
|
Միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ ընդհանուրի և անհատի առաջնության հարցի մեկնաբանման շուրջ
2001 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 42-51
|
Գարեգին Նժդեհ (փիլիսոփայական ճեպանկար)
2001 | Book
Մենագրություն, Երևան, 2001, 65 էջ
Եզնիկ Կողբացու երկը իբրև զրվանականության ուսումնասիրության աղբյուր
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 27-33
|
Մարդու հիմնահարցը 13-15-րդ դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ
1999 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1999, 262 էջ
Հայ իմաստասերներ (Գրիգոր Տաթևացի)
1998 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1998, 111 էջ
Իմացության տեսության հարցերը XIII-XV դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ
1998 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 3-15
|
Կամքի ազատության հարցը XIII-XV դդ. հայ փիլիսոփայության մեջ
1997 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 3-15
|
Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքը իշխանության և կառավարման մասին
1997 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 3-14
|
Հայ իմաստասերներ (Հովհաննես Պլուզ Երզնկացի, Վահրամ Րաբունի)
1997 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1997, 94 էջ
Հայ իմաստասերներ (Մատթեոս Ջուղայեցի, Առաքել Սյունեցի)
1997 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1997, 84 էջ
Տիեզերքի բնազանցական պատկերը և մարդու տիեզերական կարգավիճակի հարցը XIII—XV դդ. հայ իմաստասիրության մեջ
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 3-13
|
Մատթեոս Ջուղայեցու մարդաբանական վարդապետությունը
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 48-61
|
Միջնադարյան նոմինալիզմի և ռեալիզմի բնութագրման հարցի շուրջը
1986 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (60), Երևան 1986թ., էջ 3-12
|