Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
The process of training specialists in the field of physics and mathematics began in 1922 in YSU.:
>
Phase-contrast imaging based on three-block Fresnel zone plate interferometers using hard X-ray laboratory sources (Փուլային ցայտունության արտապատկերումը ֆրենելյան գոտիական թիթեղներից բաղկացած եռաբազուկ իներֆերաչափով, կոշտ ռենտգենյան ճառագայթման լաբորատոր աղբուրների օգտագործմամբ)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 101-104
|
Investigation of the influence of electric field on the anisotropy of nematic liquid crystlas by means of X-ray interferometric method (Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների անիզոտրոպիայի վրա արտաքին էլէկտրական դաշտի ազդեցության հետազոտումը ռենտգենաինտերֆերոմետրիկ եղանակով)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 97-100
|
A. P. Djotyan , A. A. Avetisyan
Excitonic absorption in gapped graphene systems (Էքսիտոնային կլանումը գրաֆենի համակարգերում՝ բացված էներգիական ճեղքի առկայությամբ)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 93–96
|
Laser driven impurity states in two dimensional concentric double quantum rings (Լազերով կառավարվող դոնորային վիճակները կրկնակի համակենտրոն քվանտային օղակում)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 89–92
|
X-ray third-order nonlinear Renninger effect and rocking curves (Ռենտգենյան երրորդ կարգի ոչ գծային Ռենինգերի երևույթը և ճոճման կորերը)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 85–88
|
Comparative analysis of two diffraction schemes for widely divergent beam of X-ray radiation (Ռենտգենյան ճառագայթման լայն տարամիտված փնջի դիֆրակցիայի երկու սխեմաների համեմատական վերլուծություն)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 81–84
|
Effect of ligand binding on functionality of DNA field-effect transistor (Լիգանդի կապման ազդեցությունը ԴՆԹ-ի դաշտ-էֆեկտ փոխանցիչի գործառնության վրա)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 66–70
|
N. H. Baghdasaryan , S. A. Bznuni , A. M. Amirjanyan
Assessment of the reactivity bias and bias uncertainty due to WWER-440 fuel depletion uncertainties (ՋՋԷՌ-440-ի օգտագործված միջուկային վառելիքի հաշվարկային անորոշություններով պայմանավորված նեյտրոնների բազմապատկման գործակցի անորոշությունների և շեղման գնահատումը)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 60–65
|
Interaction of poly(I) with ethidium bromide (Poly(I)-ի փոխազդեցությունն էթիդիումի բրոմիդի հետ)
2017 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 38-43
|
H. Ts. Ghaltaghchyan, E. M.Kazaryan, H. A. Sarkisyan
Diamagnetism in the cylindrical quantum dot with parabolic confinement potential (Պարաբոլական սահմանափակող պոտենցիալով գլանային քվանտային կետի դիամագնիսականությունը)
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 20-24
|