Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
The process of training specialists in the field of physics and mathematics began in 1922 in YSU.:
>
Unique properties of ZnO quantum rings (ZnO քվանտային օղակների յուրահատուկ հատկությունները)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 117–120
|
D. B. Hayrapetyan , L. S. Petrosyan, E. M. Kazaryan , H. A. Sarkisyan
Electron gas in asymmetric biconvex thin quantum lens: realization of Kohn's theorem (Էլեկտրոնային գազը անհամաչափ երկուռուցիկ բարակ քվանտային ոսպնյակում. Կոնի թեորեմի իրականացումը)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 109–112
|
Residual stress on ettringite crystals in expansive cement paste (Մնացորդային մեխանիկական լարումն էտրինգիտի բյուրեղների վրա ընդարձակվող ցեմենտային մածուկում)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 105-108
|
Phase-contrast imaging based on three-block Fresnel zone plate interferometers using hard X-ray laboratory sources (Փուլային ցայտունության արտապատկերումը ֆրենելյան գոտիական թիթեղներից բաղկացած եռաբազուկ իներֆերաչափով, կոշտ ռենտգենյան ճառագայթման լաբորատոր աղբուրների օգտագործմամբ)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 101-104
|
Investigation of the influence of electric field on the anisotropy of nematic liquid crystlas by means of X-ray interferometric method (Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների անիզոտրոպիայի վրա արտաքին էլէկտրական դաշտի ազդեցության հետազոտումը ռենտգենաինտերֆերոմետրիկ եղանակով)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 97-100
|
A. P. Djotyan , A. A. Avetisyan
Excitonic absorption in gapped graphene systems (Էքսիտոնային կլանումը գրաֆենի համակարգերում՝ բացված էներգիական ճեղքի առկայությամբ)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 93–96
|
Laser driven impurity states in two dimensional concentric double quantum rings (Լազերով կառավարվող դոնորային վիճակները կրկնակի համակենտրոն քվանտային օղակում)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 89–92
|
X-ray third-order nonlinear Renninger effect and rocking curves (Ռենտգենյան երրորդ կարգի ոչ գծային Ռենինգերի երևույթը և ճոճման կորերը)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 85–88
|
Comparative analysis of two diffraction schemes for widely divergent beam of X-ray radiation (Ռենտգենյան ճառագայթման լայն տարամիտված փնջի դիֆրակցիայի երկու սխեմաների համեմատական վերլուծություն)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 81–84
|
Effect of ligand binding on functionality of DNA field-effect transistor (Լիգանդի կապման ազդեցությունը ԴՆԹ-ի դաշտ-էֆեկտ փոխանցիչի գործառնության վրա)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 66–70
|