Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Ատրիբուտային բառակապակցությունների գործառական արժեքը անգլերեն օրենսդրական տեքստում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 43-51
|
Հաղորդակցման կաղապարների փոխներթափանցումը դիվանագիտական խոսույթում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 32-42
|
English Grammar in Practice Part 1
2017 | Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ
The incessant bell-tower
2017 | Article
"Լիմուշ" ՍՊԸ, 2017թ․, 258 էջ
Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը Ջորջ Մուրի «Առաքյալը» դրամայում
2017 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 3 (37), 2017, էջ 13-21
|
Grammatiktheorien moderner Germanistik
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 80 էջ
Praktische Deutsche Grammatik
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 230 էջ, Հայաստան, Երևան
Building ESP Listening Skills: Political Leadership
2017 | Book
Ուս. ձռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 106 էջ
Բանավոր թարգմանության հմտությունների ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 50 էջ
Textbook of legal and economic translation
2017 | Book
Դասագիրք: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 158 էջ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of History,
Associate Professor Samvel Abrahamyan

Dean's Office: (+374 60) 71-05-42,
(+374 60) 71-05-43
(inner line 55-42, 55-43),
romanogerm@ysu.am