Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Hasmik S. Galstyan

Lecturer | The Chair of French Philology
Education
1974-1979 Yerevan State University, Faculty of philology, department of French

Internship professional
2010 Yerevan State University
2005 Yerevan State University
1979-1982 Technical translation and Informatics, Yerevan Polytechnic Institute

Professional experience
2009- to present professor of French at the chair of French philology, YSU
1993-2009 professor of French at the chair of roman philology, YSU
1982-1993 phonetic laboratory, lab-assistant, YSU
1979-1981 Laboratory of armenologic researches, lab-assistant, YSU

Academic courses
French as first foreign language
Professional Translation

Scale of professional interests
Linguistics, literature, civilization of France

Languages
Armenian, Russian, French (fluently), Italian (with dictionary)

Գոյականի կարգից ածականի կարգ կոնվերսիայի եղանակով փոխանցված գույն նշող բառերի իմաստաբանական քննության փորձ
2010 | Article
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդիական խնդիրներ, գիտաժողով, թեզիս, Երևան, 2010, էջ 13
Գոյականի խոսքիմասային տարարժեքությունը ֆրանսերենում և հայերենում
2009 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 9, «Ասողիկ», Երևան, 2009, էջ 38-40
Գոյականի կարգից ածականի կարգ առանց ձևի փոփոխության փոխանցված գոյականների իմաստաբանական հայեցակետի մասին
2009 | Book
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, N 2, «Իրավաբանական կենտրոն-PRESS», Վանաձոր, 2009, էջ 14-16
Արտաքին և ներքին փոխանցման եղանակով ածականացված գոյականների իմաստային հայեցակետի մասին
2007 | Thesis
«Աթայանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2007, էջ 68
Լեզվական ձև, համակարգ և կառուցվածք հասկացությունների ըմռնման և զարգացման խնդրի մասին
2007 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 5, «Ասողիկ», Երևան, 2007, էջ 109-116
Գոյականների ածականական գործածության (ածականացման) լեզվական արտահայտության միջոցները ֆրանսերենում և հայերենում
2006 | Thesis
«Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները» գիտաժողով, Երևան, 2006, էջ 47
Կոնվերսիայի եղանակով ածականացված գոյականների իմաստաբանական քննություն
2006 | Article
«Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, «Վան Արյան», Երևան, 2006, էջ 48-53
Նախդիրների օգնությամբ ածականացված գոյականների իմաստային հայեցակետի մասին
2004 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 1, «Ասողիկ», N 1, Երևան, 2004, էջ 62-67
Ածականացված գոյականների իմաստային հայեցակետի մասին
2002 | Article
«Ռոմանական բանասիրության արդիական խնդիրներ» գիտաժողովի նյութերը, «Ասողիկ», Երևան, 2002, էջ 154-162
Բառակազմական նշանակությունը ածանցավոր բառերի իմաստային համակարգում
2002 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 3, «Ասողիկ», Երևան, 2002, էջ 73-79
Բառակազմական նշանակությունը և նրա դերը բաղադրյալ բառի արտահայտած իմաստների համարգում
1997 | Article
«Հայոց լեզու և գրականություն» միջբուհական ժողովածու, N 12-13, ԵՊՀ, Երևան, 1997, էջ 169-178