Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Sergey L. Stepanyan

Associate Professor | Chair of Foreign Literature
Education (beginning with IHE)
2006 - 2009 Post-graduate student, Yerevan State University, Faculty of Philology
1999 - 2005 YSU

Academic degree
2009 - "Christian motives in the Poetry of Friedrich Hoelderlin", Diploma of
Candidate of Philology from YSU

Professional experience
From 2007 Lecturer, Department of Foreign Literature, YSU

Academic courses
Antique Literature, Rilke and German Poetry of XX century
Scale of professional interests
Poetological experience, Hoelderlin, Rilke, Celan, Greeks

Language skills
Armenian, Russian, German, English, Greek

Պաուլ Ցելանի Radix, Matrix բանաստեղծության վերլուծության փորձ
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 16-23
|
Սոփոկլեսի ողբերգությունների ուսուցումը ԲՈՒՀ-ում
2010 | Article
«Մանկավարժական Միտք», “Զանգակ”, Երևան, 2010, առաջ. էջ 3-4, էջ 229-235
XX-րդ դարի ավստրոգերմանական և հայ քնարերգության մի քանի չափումներ
2010 | Article
«Համատեքստ», Երևան, 2010, էջ 25-32
Բանաստեղծության մութը
2010 | Book
«Համատեքստ - 2009», Երևան, 2010, էջ 57-60
Բանաստեղծության տրանսցենդենտալ հիմքը և սոկրատյան դեմոնը
2009 | Article
Գրականագիտական հանդես, Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, Երևան, Ա-Բ, 2009, էջ 107-119
Sub specie monstruositatis
2009 | Article
«Համատեքստ - 2008», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 42-49
Ժամանակի երկու ընթերցում
2009 | Book
Մենագրություն, «Սարգիս Խաչենց», “ՓՐԻՆԹԻՆՖՈ” հրատ., Երևան, 2009, 140 էջ
Հյոլդեռլինյան Էմպեդոկլեսի անտիկ-քրիստոնեական երկվությունը
2008 | Article
«Գարուն» Երևան, 2008, N1, էջ 127-131
Դիոնիսոս - Քրիստոս զուգահեռի իմաստաբանությունը Ֆրիդրիխ Հյոլդեռլինի ուշ հիմներում
2008 | Article
«Համատեքստ - 2007», Երևան, 2008, էջ 22-34