Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Աղքատության նվազեցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2005 | Article
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում(Գիտաժողովի նյութեր)Երևան,ՆԱՀԱՊԵՏ, 2005թ.5 Էջ
Мужчина и женшина. Психосексуальный конфликт
2005 | Book
"Егея", стр. 96, Ереван 2005
Սոցիալական քաղաքականության մոդելները. բարեկեցության պետության հայեցակարգը
2005 | Book
Ֆինասներ և Էկոնիմիկա Հայաստան N4-5(52-53)մարտ-ապրիլ,Երևան 2005թ Բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասարությունը տնտեսական անվտանգության համատեքստում,4 Էջ
Ն. Գեղամյան , Ա.Մարկոսյան
Բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասարությունը տնտեսական անվտանգության համատեքստում
2005 | Article
21 –րդ ԴԱՐ ՙՆորավանք՚, գիտակրթական հիմնադրամի հանդես1(7),Երևան 2005թ.,28 Էջ Համահեղինակ
ՙԿազմակերպության տեսության զարգացման հիմնական փուլերը՚
2005 | Article
Սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Երևան, 2005, էջ 147-150
ՙՍտեղծագործական ուժըորպես կազմակերպությունում մարդկային վարքի կարևոր տարր՚
2005 | Article
Սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Երևան, 2005, էջ 150-154
Երեխայի իրավունքներ, թե մեծահասակների պատասխանատվություն կոֆոեդ հիմնադրամ
2005 | Article
Կոնֆերանսի նյութեր, Երևան 2005 թ.,36-51 էջ
Խնամատարությունը Հայաստանում «Այո կամ ոչ…»
2005 | Article
IFCO կոնֆերանսի նյութեր, ԱՄՆ, Wisconsin, 2005 44-56 էջ
Համայնքային կենտրոն. պատասխան ընտանեկան կարիքներին
2005 | Article
Երևան 2005 թ., 26-48 էջ
Մահվան արևելյան և արևմտյան արժեքային կողմնորոշումների համեմատության փորձ
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 99-108
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Philosophy,
Professor Arthur Mkrtichyan

Dean's Office: (+374 60) 71-00-68,
(inner line 10-68),
sociology@ysu.am