Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Теория фреймов как язык описания современных конфликтов (Ֆրեյմերի տեսությունն իբրև կոնֆլիկտի նկարագրման լեզու)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 45-50
|
Vardges Pogosyan
Концепция цивилизационных матриц в макросоциологическом анализе социальных изменений (Քաղաքակրթական մատրիցների հայեցակարգը սոցիալական փոփոխությունների մակրոսոցիոլոգիական վերլուծությունում)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 30-44
|
Особенности преподавания количественных методов в социологии (Քանակական մեթոդների դասավանդման առանձնահատկությունները սոցիոլոգիայում)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 21-29
|
Հասարակայնության հետ կապերի առանձնահատկությունները համացանցում կամ PR 2.0
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 14-20
|
ՀՀ ավագ դպրոցի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական խնդիրները
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-13
|
Տեղական ինքնակառավարման մոդելի ձևավորման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 3-13
|
Հետազոտությունները PR-ում և մարքեթինգում. Դասընթաց հասարակայնության հետ կապերի մասնագետների համար
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 70 էջ
|
Հայոց ցեղասպանության կոլեկտիվ հիշողության ուսումնասիրության սոցիոլոգիական մեթոդի և չափման հիմնահարցերի շուրջ
2015 | Thesis
Հայոց ցեղասպանություն-100. Ճանաչումից` հատուցում: 2015, 208-210 էջ
“Некоторые вопросы сотрудничества между Арменией и Россией в восприятиях пользователей социальной сети Facebook в Армении”
2015 | Article
Этносоциальные процессы и риски на Юге России: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию АГУ, 2015, 19-24 стр.
|
Սոցիալական ոլորտում PR-տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները
2015 | Article
Սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական աշխատանքի պրակտիկան ՀՀ-ում.արդի զարգացումները: 2015, 137-146 էջ
|