Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Lilit V. Shakaryan

Lecturer | Chair of Social Work and Social Technologies
Education
2013 - 2014: Semester in a residence, Arizona State University, School of Social Transformation, USA
2008 - 2013: PhD student, Yerevan State University, Faculty of Sociology
2005 - 2007: Undergraduate student, Yerevan State University, Faculty of Sociology
2001 - 2005: Graduate student, Yerevan State University, Faculty of Sociology

Professional experience
2009 present Lecturer, Department of Social Work and Social Technologies, Faculty of Sociology, Yerevan State University

Academic courses
Sociology of Advertising, Sociology of Mass Media, Modern PR Technologies, PR Chrestomathy, Branding

Scale of professional interests
PR, Branding, Media Relations, Information Society, Sociology of Advertising, Communication Theories, Sociology of Education

Participation in international conferences, seminars, workshops
Germany, Romania, Hungary, Georgia, USA

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English (fluent), German (conversational)

Computer Skills
MS Office, SPSS, Internet

Professional membership
2011 - present: Member of DAAD Alumni

Ինտերնետի որպես նոր հաղորդակցային տարածության սոցիալական ասպեկտները
2013 | Article
Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից հիմնախնդիրները, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստավրապոլ 2013թ., էջ 177-185
«Տեղեկատվական հասարակություն» հայեցակարգի կառուցակցման տեսական հիմքերը
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 137.5, Երևան 2012թ., էջ 10-17
|
The Features of Studying Brands in Modern Sociology (Բրենդների ուսումնասիրման առանձնահատկությունները ժամանակակից սոցիոլոգիայում)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 132.5, Երևան 2010թ., էջ 15-20
|
The Features of Studying Brands in Modern Sociology
2010 | Article
Bulletin of Yerevan University, Sociology, Economics, 2010, 132.5, pp 15-20
Ժամանակակից ԶԼՄ-ների միջոցով մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաների կիրառման հարցի շուրջ
2008 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (34), Երևան, «Ասողիկ», 2008, էջ 161-170
Քաղաքական առասպելները հեռուստատեսային իրականության համատեքստում
2008 | Article
«Իրավունք», Երևան 2008, թիվ 2 (148), էջ 39-40