Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Հայոց տոնածիսական մշակույթ
2016 | Book
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան, Երևան
Աղվանից կաթողիկոսների գավազանագրքի վիմագրագիտական լրացումներ ու ճշգրտումներ
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 2 (8), 82-94 էջ, Հայաստան
|
Վանքերի առք ու վաճառքի դեպքեր Հայաստանում XIII դարում
2016 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 2 (202), 152-165 էջ, Հայաստան
|
Ոսկան Երեւանցին՝ Սաղմոսավանքի առաջնորդ
2016 | Article
Էջմիածին, 2016թ․, ՀԳ. Ժ, 115-118 էջ, Հայաստան
|
Սաղմոսավանքի քարանձաւի անապատի հիմնադրումը եւ գործունէութիւնը ԺԲ դարում
2016 | Article
ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ, 2016թ․, ՃԼ տարի. 1-12, 83-104 էջ, Հայաստան
|
Աթոռակից կաթողիկոսների վիմագիր հիշատակություններ
2016 | Article
Էջմիածին, 2016թ․, ՀԳ (73), Ե (5), 112-118 էջ, Հայաստան
|
Սաղմոսավանքը պատմության քառուղիներում
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, XI, 99-112 էջ, Հայաստան
|
Եկեղեցու ներսում արատավոր երևույթների դեմ պայքարի արտացոլումը Շիրակի վիմագրերում
2016 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն: Գիտական աշխատություններ: 2016թ․, XIX, 9-18 էջ, Հայաստան
|
Երկնքի պաշտամունքը Չինաստանում
2016 | Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 389-397 էջ, Հայաստան
|
Կրոնական կազմակերպությունների դասակարգումը
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, ԺԱ, 245-254 էջ, Հայաստան
|