Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Հայոց սովորութային իրավունքի դրսևորումները Զանգեզուրում
2016 | Article
Պատմություն և հասարակագիտություն, 2016, 2, 97-110 էջ
|
М. Э. Ширинян, В. Деврикян
Лонгинос Сотник
2016 | Article
Православная Энциклопедия, 2016, XLI, стр. 435-438
|
Նոր տարի - Ամանորի տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1950-ական թթ․)
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 209-216 էջ
|
Քրիստոսի ծննդյան տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1930-ական թթ․)
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 216-224 էջ
|
Է. Մ. Շիրինյան
Արքաուն». քրիստոնյաների մոնղոլերեն անվանումը հայ քաղկեդոնականների խնդրի առնչությամբ, խմբագիր, առաջաբան, թարգմանության մի մաս, ծանոթագրություններ
2016 | Article
Նիկողայոս Մառ, 2016, 1, I-XXXVIII, 1-102 էջ
|
Об армянском варианте общехристианского календаря и o роли Саака Партева в его редактировании
2016 | Article
Актуальные проблемы науки ХХІ века. Сборник по материалам международной конференции. 2016, стр. 29-32
|
Բաղադասար Մետրոպոլիտը և Շուշիի թեմական դպրոցը
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, 2016, ԺԱ, 146-157 էջ
Об иерусалимском варианте общехристианского календаря и его датировке
2016 | Article
PYXIS, 2016, 4 (3), стр. 13-17
|
Նեստորի պրոսոպոնային միության բանաձևն իբրև նրա քրիստոսաբանության անկյունաքար
2016 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության, 2016, ԺԱ, 235-244 էջ
|
Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ
2016 | Thesis
Արշալույս քրիստոնեության հայոց: 2016,էջ 2-4 էջ, Հայաստան