Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Об армянском варианте общехристианского календаря и o роли Саака Партева в его редактировании
2016 | Article
Актуальные проблемы науки ХХІ века. Сборник по материалам международной конференции. 2016, стр. 29-32
|
Բաղադասար Մետրոպոլիտը և Շուշիի թեմական դպրոցը
2016 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, 2016, ԺԱ, 146-157 էջ
Об иерусалимском варианте общехристианского календаря и его датировке
2016 | Article
PYXIS, 2016, 4 (3), стр. 13-17
|
Նեստորի պրոսոպոնային միության բանաձևն իբրև նրա քրիստոսաբանության անկյունաքար
2016 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության, 2016, ԺԱ, 235-244 էջ
|
Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ
2016 | Thesis
Արշալույս քրիստոնեության հայոց: 2016,էջ 2-4 էջ, Հայաստան
Manya Erna Shirinyan
Byzantine Policy Concerning the Government of Christendom by Patriarchal Sees: “Tetrarchy” and Pentarchy
2016 | Thesis
The 23rd International Congress of Byzantine Studies. 2016, p. 8
|
Էռնա Մանեա Շիրինյան
Դիտարկումներ Ն. Մառի՝ ««Արքաուն». քրիստոնյաների մոնղոլերեն անվանումը հայ քաղկեդոնականների խնդրի առնչությամբ» հոդվածի վերաբերյալ
2016 | Thesis
Պատմական Տայք. Պատմություն, Մշակույթ, Դավանանք: 2016, 3-4 էջ, Հայաստան
|
Գավառ քաղաքի պատմության նորահայտ քարեղեն էջը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 51-58
|
Լևոն Մեծագործի և Գևորգ իշխանի հարաբերությունների պատմությունից
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 45-50
|
Հայոց տոնածիսական մշակույթ
2016 | Book
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան, Երևան